Opłata mocowa w pytaniach odpowiedziach

Z czego wynika nowa opłata mocowa na mojej fakturze i dlaczego ją naliczono?

Odbiorcy energii elektrycznej są obciążani opłatą mocową na podstawie przepisów ustawy o rynku mocy. Ustawa została uchwalona 8 grudnia 2017 r. i weszła w życie 18 stycznia 2018 r. Obowiązek pobierania opłaty mocowej został wyznaczony na okres od 1 stycznia 2021 r. Fundusze zebrane z tej opłaty będą wykorzystywane na budowę nowych i modernizację już istniejących elektrowni, w celu zapewnienia stabilności dostaw energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

W zależności od rodzaju odbiorcy, opłata mocowa jest naliczana wg. dwóch różnych sposobów:

  • Odbiorcy pobierający energię w gospodarstwach domowych oraz odbiorcy w grupach taryfowych C o mocy umownej do 16 kW obciążani są stałą opłatą za każdy miesiąc. Wysokości stawek miesięcznych są zróżnicowane w zależności od przedziału rocznego zużycia energii przez odbiorcę. W w/w ustawie wskazano następujące przedziały zużycia rocznego:
    • do 500 kWh
    • od 500 kWh do 1200 kWh
    • od 1200 do 2800 kWh
    • powyżej 2800 kWh

Poprzez roczne zużycie energii należy rozumieć zużycie w okresie 365 dni poprzedzających dzień końca bieżącego okresu rozliczeniowego.

Stawki opłat dla poszczególnych przedziałów zużycia są ustalane urzędowo (przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki) odrębnie na każdy rok kalendarzowy. W roku 2021 są one następujące:

Rodzaj odbiorcy pobierającego energię elektryczną w gospodarstwie domowym

Stawka opłaty mocowej (zł/mc)

[netto]

[brutto]

odbiorcy o rocznym zużyciu energii elektrycznej do 500 kWh

1,87

2,30

odbiorcy o rocznym zużyciu energii elektrycznej od 500 kWh do 1200 kWh

4,48

5,51

odbiorcy o rocznym zużyciu energii elektrycznej od 1200 kWh do 2800 kWh

7,47

9,19

odbiorcy o rocznym zużyciu energii elektrycznej powyżej 2800 kWh

10,46

12,87

 

  • Przykład: Odbiorca zużył w ciągu roku 2250 kWh. To zużycie mieści się w przedziale od 1200 do 2800, tak więc odbiorca będzie miał naliczaną opłatę mocową w wysokości 7,47 zł za każdy miesiąc okresu rozliczeniowego. Pozostali odbiorcy, w tym również odbiorcy rozliczani w grupach taryfowych G o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, obciążani są opłatą mocową za każdą kilowatogodzinę energii pobranej w wybranych godzinach doby. Godziny te, oraz stawka opłaty, są określane urzędowo (przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki), odrębnie na każdy rok kalendarzowy lub nawet na każdy kwartał tego roku. W roku 2021 są to godziny od 7:00 do 22:00 w dni robocze, jednakowo we wszystkich kwartałach. Stawka opłat wynosi 0,0762 zł/kWh netto.

Co to są godziny przypadające na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie?

Są to wybrane godziny w trakcie doby, w których następuje największe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Na rok 2021 godziny szczytowe zostały wyznaczone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jako piętnaście kolejnych godzin każdej doby przypadającej na dzień roboczy (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przy czym pierwsza z tych godzin, każdego dnia roboczego rozpoczyna się o 7.00, a piętnasta rozpoczyna się o 21.00 i trwa do 21.59).

Dlaczego naliczono mi opłatę mocową od ilości ee., a nie jako opłatę stałą? (Odbiorca C o mocy umownej powyżej 16 kW)

Zgodnie z zapisami ustawy o rynku mocy, opłatą mocową naliczaną od ilości energii pobranej w wybranych godzinach doby są obciążani odbiorcy inni niż pobierający energię w gospodarstwie domowym oraz rozliczani w grupach taryfowych C o mocy umownej do 16 kW, a także rozliczani w grupach taryfowych G o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV  Grupa taryfowa C o mocy umownej powyżej 16 kW, zgodnie z obwiązującymi przepisami, powinna mieć zatem opłatę mocową naliczaną od ilości energii pobranej w wybranych godzinach doby. 

Dlaczego zastosowano mi taką stawkę do opłaty mocowej? (odbiorca G)

Stawka (miesięczna) opłaty mocowej zależy od przedziału zużycia, któremu odpowiada ilość energii, którą odbiorca pobrał w ciągu roku. Państwa roczne zużycie wynosi … kWh. Ta liczba należy do przedziału zużycia …. Tak więc do rozliczenia zastosowano stawkę …    

Dlaczego na fakturze nie ma progu zużycia do stawki opłaty mocowej?  (odbiorca G)

Wskazywanie na fakturze przedziału zużycia, do którego przypisano roczne zużycie energii przez odbiorcę, nie jest obowiązkowe. Wiedzę o przedziale zużycia można wywnioskować na podstawie zastosowanej stawki opłat. W tej sytuacji, aby nie dodawać nadmiarowych informacji – zrezygnowano z prezentowania opisu nazwy tego przedziału. 

Dlaczego od takiej ilości ee. naliczono mi opłatę mocową? (odbiorca C o mocy umownej powyżej 16 kW z wymienionym licznikiem)

Ilość energii elektrycznej od której należy naliczyć opłatę mocową została wyznaczona przez Operatora Pomiarów (PGE Dystrybucja S.A.). Wielkość ta wynika z danych pomiarowych zarejestrowanych przez licznik w postaci ilości energii pobranej w każdej godzinie okresu rozliczeniowego.  Operator Pomiarów w swoim systemie informatycznym posumował zużycia z wybranych godzin okresu rozliczeniowego i tę sumę przekazał jako ilość energii do opłaty mocowej. Wielkości tej nie można wprost odczytać z ekranu licznika, nie można jej więc skonfrontować z danymi, które odbiorca może pozyskać we własnym zakresie.

Dlaczego od takiej ilości ee. naliczono mi opłatę mocową? (świadomy odbiorca C o mocy umownej powyżej 16 kW ze starym licznikiem, kwestionujący naliczoną ilość)

Ilość energii elektrycznej od której należy naliczyć opłatę mocową została wyznaczona przez Operatora Pomiarów (PGE Dystrybucja S.A.). W związku z tym, że licznik nie rejestruje zużycia energii odrębnie dla każdej godziny okresu rozliczeniowego, Operator Pomiarów wyznaczył te wartości w oparciu o sumaryczną ilość energii, pobranej w całym okresie rozliczeniowym, oraz tzw. „profil standardowy” dla grupy taryfowej w której jesteście Państwo rozliczani.

 „Profil standardowy” to tabela zawierająca współczynniki dla każdej godziny roku. Współczynnik dla danej godziny określa jaką część energii pobranej w całym okresie rozliczeniowym należy przypisać do danej godziny.

Profile standardowe weryfikuje i zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki.

Po wyznaczeniu ilości energii dla każdej godziny okresu rozliczeniowego, Operator Pomiarów, w swoim systemie informatycznym, posumował zużycia z wybranych godzin okresu rozliczeniowego i tę sumę przekazał jako ilość energii do opłaty mocowej.

Dlaczego zastosowano mi opłatę stałą mocową? Nie jestem gospodarstwem domowym (odbiorca G)

Zastosowanie mechanizmu wyliczania opłaty mocowej w oparciu o stawkę miesięczną do rozliczeń z wszystkimi odbiorcami z grupą taryfową G wynika z dotychczasowej praktyki kwalifikowania wszystkich odbiorców tej grupy taryfowej jako odbiorców w gospodarstwach domowych. Wobec tego, taki sposób rozliczeń opłaty mocowej będzie zastosowany również dla odbiorców z tą grupą taryfową, pobierających energię na inne cele (np.: oświetlenie w budynkach mieszkalnych, garaże, lokale o charakterze zbiorowego mieszkania).

Dlaczego naliczono mi opłatę mocową od ilości ee./stałą i nie wykonano bilansowania? (Prosument).

W przypadku prosumentów rozliczanych w grupach taryfowych Gx, opłata mocowa wyliczana jest jako stała opłata miesięczna. Zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, prosument nie jest zwolniony z ponoszenia opłat stałych.

U prosumentów rozliczanych w pozostałych grupach taryfowych, opłata mocowa wyliczana jest od ilości energii pobranej w wybranych godzinach doby. Co prawda, zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, od energii pobranej i rozliczonej z energią wprowadzoną do sieci (zbilansowanej) prosument nie uiszcza opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej, ale opłata mocowa nie jest opłatą za usługę dystrybucji tylko płatnością wynikającą z obowiązków formalno-prawnych (parapodatkiem). Nie podlega więc zwolnieniu wskazanemu w ustawie.

 

Czy klient może zrezygnować z faktur prognozowych i płacić na bieżąco?

Tak. Istnieje możliwość zmiany okresu rozliczeniowego na krótszy. W cyklach rozliczeniowych jedno- i dwumiesięcznych nie stosujemy faktur prognozowych. Rozliczenia te zawsze odbywają się na podstawie wskazań licznika. Taki sposób rozliczania wiąże się jednak z wyższymi stawkami opłaty abonamentowej. Jeśli klient zdecyduje się na taką formę rozliczenia, powinien zgłosić się do najbliższego Biura Obsługi Klienta, aby podpisać aneks do umowy.

Czy istnieje możliwość wykonania przez energetyków z Rejonu Energetycznego drobnych usług na zlecenie?

W przypadku PGE: Tak, energetycy świadczą określone usługi na zlecenie Odbiorców, którzy są przyłączeni do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej PGE. Pełna lista wykonywanych czynności wraz z aktualnym cennikiem znajduje się na stronie PGE Dystrybucja S.A. Aby skorzystać z tej możliwości, należy ściągnąć plik z cennikiem, wydrukować i wypełnić załączony wniosek, a następnie złożyć go w najbliższym Rejonie Energetycznym.

 Czy i na jakich warunkach mogę zmienić aktualną taryfę, w której jestem rozliczany?

Każdy odbiorca ma prawo do zmiany grupy taryfowej w zakresie ilości rozliczeniowych stref czasowych (strefa czasowa to zakres godzin, w których obowiązuje określona cena energii). Zmiana taka jest możliwa np. w przypadku chęci skorzystania z rozliczenia wielostrefowego (np. zmiana taryfy jednostrefowej na dwustrefową), gdy rezygnujemy z takiego rozliczenia (zmiana powrotna), a także w przypadku zakończenia budowy domu (z grupy taryfowej C na G). Grupę taryfową należy obowiązkowo zmienić w przypadku zmiany przeznaczenia lokalu lub części budynku z funkcji mieszkalnej na gospodarczą, lub odwrotnie. Zmiana grupy taryfowej może się odbywać nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Więcej szczegółów znaleźć można w „Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A."

Mój licznik chyba nie działa prawidłowo. Czy można sprawdzić poprawność jego odczytów?

Jeżeli wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego budzą podejrzenia jego nieprawidłowej pracy (np. tarcza licznika obraca się pomimo wyłączenia zabezpieczeń przeciwzwarciowych, obraca się tylko część kółek z cyframi) Odbiorca ma prawo zgłosić do Biura Obsługi Klienta żądanie wykonanie jego kontroli. W przypadku stwierdzenie niesprawności układ pomiarowo-rozliczeniowy zostanie wymieniony. Odbiorca może również zażądać badania laboratoryjnego układu pomiarowo-rozliczeniowego. Gdy wykaże ono nieprawidłowe pomiary, układ zostanie wymieniony. W przypadku stwierdzenia prawidłowych odczytów Odbiorca zobowiązany jest ponieść koszt badania, określony w „Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A" lub taryfie innego dystrybutora energii, na którego terenie znajduje się punkt poboru energii.

Bywa, że z przyczyn losowych odbiorca energii elektrycznej ma problemy finansowe i zalega z płatnościami. Czy takie problemy są brane pod uwagę, czy raczej nie są uwzględniane i grozi mu odcięcie dopływu energii elektrycznej?

Takie okoliczności są brane pod uwagę. Podkreślamy, że wstrzymywanie dostaw energii z powodu zadłużenia występuje wówczas, jeśli dłużnik nie wykazuje ze swojej strony żadnego zainteresowania w zakresie uregulowania zaległych opłat, czyli - nie korzysta z żadnych zaproponowanych przez PGE Obrót S.A. form ugody. Wstrzymanie dostaw energii następuje także w przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz w przypadku, gdy instalacja elektryczna znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

Jakie są możliwości rozwiązania problemu związanego zaległymi opłatami za energię elektryczną?

Jeśli odbiorca nie zalega notorycznie z opłatami, a w danej chwili znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, może zgłosić się do naszego Biura Obsługi Klienta, gdzie może ubiegać się o zgodę na zawarcie ugody. Odbiorca energii elektrycznej mający przejściowe problemy finansowe może także zgłosić się do właściwego ośrodka pomocy społecznej (MOPS; GOPS). Jeśli spełnia odpowiednie kryteria, ośrodek pomocy społecznej przyznaje mu zasiłek celowy, dzięki któremu może uregulować należności za energię elektryczną. O fakcie oraz terminie przyznania takiej zapomogi ośrodek pomocy społecznej informuje PGE Obrót SA. Taka informacja jest dla nas podstawą, aby wstrzymać działania windykacyjne (odcięcie dopływu energii elektrycznej) do czasu uregulowania zaległych należności.

Znajomy zmienił dostawcę energii elektrycznej i otrzymuje teraz dwie faktury. Dlaczego?

Klienci PGE Obrót SA na tzw. rynku historycznym (Klienci z obszaru objętym siecią dystrybucyjną PGE Dystrybucja SA) mają zapewnione udogodnienie w postaci usługi kompleksowej, czyli otrzymują tylko jedną fakturę: za zużytą energię elektryczną oraz za usługę dystrybucyjną, czyli "transport" energii. Ci Klienci, którzy zmieniają Sprzedawcę, otrzymują dwie faktury: osobno za zużytą energię, osobno za dystrybucję.

Należy nadmienić, że obecnie część Sprzedawców świadczy również usługę kompleksową dla Klientów w gospodarstwach domowych poza swoim tzw. rynkiem historycznym – jest to usługa uzależniona od podpisanej umowy między Sprzedawcą, a lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu Klient w gospodarstwie domowym zmieniający Sprzedawcę będzie otrzymywał nadal 1 fakturę.

PGE Obrót SA posiada podpisaną umowę z Operatorami Systemu Dystrybucyjnego: RWE Stoen Operator Sp. z o.o. oraz TAURON Dystrybucja S.A.

Często pojawia się wątpliwość przy okazji płatności faktur, która sprowadza się do pytania: czy przy ocenie terminowości wpłaty ważna jest np. data stempla pocztowego?

Liczy się data, kiedy na konto sprzedawcy energii wpłynie należność, a nie data nadania – na przykład – przekazu pieniężnego na poczcie lub data wpłaty dokonanej w jakiejś agencji finansowej. Warto korzystać zatem z form płatności, które gwarantują szybkie przelanie pieniędzy. Zachęcamy do korzystania z form płatności typu: przelew internetowy lub polecenie zapłaty oraz stałe zlecenie z konta osobistego w banku. Zapraszamy także do korzystania z usług naszych Biur Obsługi Klienta, które znajdują się w większych miastach na terenie działania PGE Obrót S.A. BOK-i obsługujące największą liczbę klientów czynne są w godzinach 8.00 – 19.00. Pozostałe: w godzinach 8.00 – 17.00.

Czy właściciele gospodarstw domowych mogą wybierać sobie sprzedawcę energii elektrycznej?

Tak. W wyniku liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce od 1 lipca 2007 r. właściciele gospodarstw domowych (taryfa G) uzyskali prawo zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Odtąd ok. 15,7 milionów klientów ma prawo wolnego wyboru sprzedawcy.

Jakie czynniki są brane pod uwagę przy opracowywaniu faktury prognozowej?

Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc, dopuszczalne jest pobieranie opłat za energię elektryczną na podstawie prognozowanego zużycia energii. Prognozowane zużycie ustala się na podstawie zużytych kilowatogodzin w analogicznym okresie roku poprzedniego. Możliwość rozliczania klientów w oparciu o faktury prognozowe jest usankcjonowana rozporządzeniem wykonawczym do Ustawy Prawo energetyczne – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Klient ma prawo zgłosić istotne zmiany w poborze energii elektrycznej – zmiany te przedsiębiorstwo energetyczne uwzględnia w prognozowaniu zużycia.

Co oznaczają skróty na fakturze? Co wpływa na wysokość rachunku za energię elektryczną?

Symbol „E” to energia elektryczna. Wysokość zamieszczonej obok kwoty zależy od liczby zużytych kilowatogodzin. Symbol „D” dotyczy dystrybucji. Kwota za usługę dystrybucji zależy od trzech składników, do których należą: Składnik zmienny – odzwierciedla koszty przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej sieciami wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Składnik stały – ten składnik pokrywa koszty utrzymania urządzeń energetycznych w ciągłej sprawności do dostarczania energii bez względu na to, czy odbiorca korzysta z energii elektrycznej, czy też nie. Opłata abonamentowa – to koszty ponoszone w związku z odczytywaniem wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz ich kontrolą.

Podwyżki cen nie tylko za energię, ale także za inne produkty i usługi, wydają się być co roku nieuchronne. Czy istnieją jakieś skuteczne sposoby, aby zaoszczędzić na rachunkach za prąd?

Tak. Warto mieć zatem podstawową wiedzę na temat sposobów zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, a także warto śledzić oferty pojawiające się na rynku. Odbiorca może – na przykład – zastanowić się, czy od taryfy jednostrefowej (G 11), z której dotąd korzysta, bardziej nie będzie dla niego opłacalna taryfa dwustrefowa (G 12), w której obowiązują dwa rodzaje stawek za prąd, w zależności od pory dnia i nocy. Kupując urządzenia, warto wybierać takie, które są w najwyższej klasie energetycznej, czyli oznaczone są symbolami od A do A++, bo te zużywają mniej energii. Kupując kuchnię elektryczną należy pamiętać, że najbardziej ekonomiczna jest płyta indukcyjna, najmniej – żeliwna. Takie przykłady można by mnożyć. Z kolei właściciele małych i średnich firm z tzw. rynku historycznego (obszar, na którym PGE Obrót SA ma swoje historyczne korzenie) mogą skorzystać z ofert specjalnych, np. naszej „Ceny na stałe”, która aktualna jest na rynku do 31 grudnia br. Tym, którzy skorzystają z tej oferty PGE Obrót SA zapewnia gwarancję stałej ceny energii nawet do końca 2014r. Oferta skierowana jest także do gospodarstw domowych na tzw. rynku krajowym (obszar, na którym PGE Obrót nie ma historycznych korzeni).

Czy w ramach umowy kompleksowej Klienci w gospodarstwach domowych mają możliwość wyboru oferty cenowej?

Klienci w gospodarstwach domowych mogą zawrzeć umowę kompleksową:

· w oparciu o ceny znajdujące się w Taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE (Klienci z obszaru objętym siecią dystrybucyjną PGE Dystrybucja SA);

· w oparciu o przygotowane przez PGE Obrót S.A. oferty - dla Klientów pragnących mieć realny wpływ na wysokość wydatkowania za energię elektryczną, jak również ceniących sobie gwarancję niezmienności kosztów w perspektywie czasu, oferty promocyjne.

Aktualne oferty dla gospodarstw domowych znajdziecie Państwo na naszej stronie: http://www.gkpge.pl/oferta/dla-domu

Jakimi przesłankami kieruje się prezes URE podejmując decyzję w sprawie ceny za energię?

Raz w roku firmy sprzedażowe składają wnioski, w którym zawarta jest proponowana przez nie wysokość cen na dany rok. Prezes URE analizuje te wnioski, biorąc pod uwagę m.in.: średnie ceny energii po jakiej sprzedawcy kupują ją od producentów oraz koszty ponoszone przez danego sprzedawcę m.in. na prowadzenie Biur Obsługi Klienta, przygotowanie i wysyłkę rachunków. W przypadku braku akceptacji prezesa URE na warunki cenowe zaproponowane przez sprzedawcę, prezes wzywa do rekalkulacji cen. Pod koniec roku prezes URE zatwierdza ceny ujęte w Taryfie dla poszczególnych sprzedawców. Najczęściej, nowa cena energii obowiązuje od 1 stycznia następnego roku. Takie działania mają na celu zachowanie równowagi na rynku. Chodzi o to, aby cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych nie różniła się drastycznie w zależności od obszaru działania danej spółki sprzedażowej a także, aby ewentualne podwyżki nie były zbyt dotkliwe dla odbiorców prądu. Klienci PGE Obrót S.A. płacą od 1 stycznia 2012r. za energię o 4,46 proc. więcej niż w roku poprzednim. Na rynku energetycznym był to jednak najniższy wzrost cen w całym kraju i znacząco niższy niż w latach ubiegłych.

Kto i w oparciu o jakie zasady decyduje o cenach energii dla gospodarstwach domowych?

Decyzję o cenie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych podejmuje prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na podstawie wniosków złożonych przez sprzedawców energii. Odbywa się to jednak jedynie w stosunku do cen taryfowych tj. cen dla klientów, którzy korzystają z umów kompleksowych (łączących sprzedaż energii i usług jej dystrybucji). Pozostałe ceny nie wymagają zatwierdzenia przez prezesa URE i zależą od sprzedawców prądu i aktualnych warunków rynkowych.

W jaki sposób sprzedawcę wybierają firmy?

Firmy i instytucje dysponujące finansami publicznymi (np. gminy, spółki Skarbu Państwa) zobowiązane się do działania zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, dlatego wybierają sprzedawcę energii elektrycznej w drodze przetargu. Inne firmy i instytucje również mogą organizować przetargi, ale nie jest to wymóg. Sprzedawcę energii elektrycznej mogą wybierać wysyłając do niego zapytanie lub prowadząc z nim negocjacje. Również sam sprzedawca może zwrócić się z ofertą i przekonać firmę lub instytucję do swojej propozycji.

gkpge_site