Uwaga na fałszywe faktury!

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni fałszywe wiadomości, przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna podszywającą się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna, wzywające do uregulowania zaległych należności. 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Konsument energii elektrycznej ma prawo do:

Dostępu do sieci
 • przyłączenia do sieci dystrybutora, jeśli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i dostarczania energii, a konsument żądający zawarcia umowy spełnia warunki przy- łączenia i odbioru oraz posiada tytuł prawny do przyłączanej nieruchomości, obiektu lub lokalu (np. umowa najmu, prawo własności),
 • otrzymywania energii elektrycznej dostarczanej siecią dystrybutora od wybranego sprzedawcy, w sposób ciągły i niezawodny,
 • niedyskryminacyjnego traktowania, czyli równoprawnego traktowania przez dystrybutora wszystkich konsumentów, którzy znajdują się w podobnej sytuacji.
Zakupu energii elektrycznej
 • od wybranego sprzedawcy,
 • od sprzedawcy z urzędu w przypadku niekorzystania z prawa wyboru sprzedawcy.
Korzystania z usługi dystrybucji energii elektrycznej
 • rozliczanej w oparciu o stawki opłat oraz warunki ich stosowania, wynikające z taryf dystrybutora zatwierdzonych przez Prezesa URE.
Wyboru rodzaju umowy

 

 • decydowania o tym, czy chce zawrzeć dwie umowy − jedną ze sprzedawcą, a drugą z dystrybutorem, czy też jedną umowę, tj. umowę kompleksową, na podstawie której będzie sprzedawana i dostarczana energia elektryczna.
Dostępu do informacji - uzyskania od przedsiębiorstwa energetycznego informacji na temat:
 • planowanych zmian zawartej umowy, wraz z informacją o prawie do wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji nowych warunków, z wyjątkiem zmian cen lub stawek opłat określonych w zatwierdzonych przez Prezesa URE taryfach (obowiązek sprzedawcy i dystrybutora),
 • podwyżki cen lub stawek opłat za dostarczaną energię elektryczną określonych w zatwierdzonych taryfach, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej podwyżki (obowiązek sprzedawcy w zakresie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej); informacja o podwyżce powinna być podana w sposób przejrzysty i zrozumiały dla konsumenta,
 • możliwości zmiany sprzedawcy i stosowanej przy zmianie sprzedawcy procedury (obowiązek dystrybutora),
 • zasad rozliczeń za energię elektryczną, a także aktualnych taryf (obowiązek sprzedawcy i dystrybutora),
 • sposobu wnoszenia skarg i rozpatrywania sporów (obowią- zek sprzedawcy w zakresie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej),
 • struktury paliw lub innych nośników energii służących do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej w poprzednim roku kalendarzowym oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie wytwarzania tej energii na środowisko (obowiązek sprzedawcy),
 • ilości zużytej energii elektrycznej przez konsumenta w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej, środkach poprawy efektywności energetycznej i charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń (obowiązek sprzedawcy),
 • wielkości zużycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym, na podstawie której została wyliczona kwota należności (obowiązek dystrybutora albo sprzedawcy w przypadku usługi kompleksowej, w rozliczeniu dołączonym do faktury),
 • sposobu dokonania odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego − czy był to odczyt fi zyczny lub zdalny dokonany przez upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa energetycznego albo odczyt dokonany i zgłoszony przez konsumenta (obowiązek dystrybutora albo sprzedawcy w przypadku usługi kompleksowej, w rozliczeniu dołączonym do faktury),
 • sposobu wyznaczenia wielkości zużycia energii elektrycznej w sytuacji, gdy okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc i gdy pierwszy lub ostatni dzień okresu rozliczeniowego nie pokrywa się z datami odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego lub gdy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastąpiła zmiana cen lub stawek opłat, albo o miejscu, w którym są dostępne te informacje (obowiązek dystrybutora albo sprzedawcy w przypadku usługi kompleksowej, w rozliczeniu dołączonym do faktury).
Korzystania ze standardów jakościowych
 • otrzymywania energii elektrycznej o określonych w przepisach rozporządzenia systemowego parametrach jako- ściowych,
 • składania u sprzedawcy lub dystrybutora (zgodnie z postanowieniami umowy) zgłoszeń i reklamacji dotyczą- cych dostarczania energii elektrycznej z sieci (zgłoszenia i reklamacje dotyczące dostarczania energii elektrycznej z sieci przyjmowane są przez całą dobę),
 • otrzymywania od dystrybutora informacji − z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem − o terminach planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej; informacja na ten temat powinna być podana w formie:− ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie,
 • żądania od dystrybutora bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowanych nieprawidłową pracą sieci,
 • uzyskania od dystrybutora informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci,
 • zwrócenia się do dystrybutora o dokonanie sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci, poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów, w przypadku zgodności zmierzonych parametrów ze standardami określonymi w przepisach prawa lub w umowie koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi konsument na zasadach określonych w taryfi e dystrybutora,
 • żądania od dystrybutora dokonania sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego, sprawdzenie powinno być dokonane nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia, konsument pokrywa koszty, gdy nieprawidłowości nie zostaną stwierdzone (szerzej na ten temat w Rozdziale VIII),
 • uzyskania od sprzedawcy w przypadku umowy kompleksowej albo sprzedawcy i dystrybutora w przypadku odrębnej umowy sprzedaży i umowy dystrybucji, nieodpłatnej informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf,
 • otrzymania od dystrybutora informacji na piśmie − z co najmniej rocznym wyprzedzeniem − o konieczności dostosowania urządzeń i instalacji do zmienionego napię- cia znamionowego, podwyższonego poziomu prądów zwarcia, zmiany rodzaju przyłącza lub innych warunków funkcjonowania sieci.
gkpge_site