Treść ogłoszenia na stronie internetowej Spółki

 

RADA NADZORCZA

PGE Polska Grupa  Energetyczna S.A. w Warszawie

działając na podstawie art. 19a ust. 2 w zw. z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 981) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na następujące stanowiska w Zarządzie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej „Spółka") X kadencji:


Prezes Zarządu

Kandydaci na stanowisko powinni spełniać następujące kryteria:
•  posiadać co najmniej tytuł magistra (lub tytuł równorzędny lub uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów, uzyskany za granicą);
•  korzystać z pełni praw publicznych;
•  posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
•  nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
•  posiadać co najmniej 10-letni  staż pracy, w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku wyższego szczebla kierowniczego; 
•  posiadać doświadczenie zawodowe w branży energetycznej;
•  posiadać doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami ludzkimi;
•  posiadać doświadczenie we wdrażaniu strategii, zarządzaniu i kierowaniu złożonymi projektami i organizacjami;

Ponadto  atutem będzie:
•  znajomość języka angielskiego;
•  dyplom MBA, stopień doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania, nauk ekonomicznych lub technicznych.


Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Kandydaci na stanowisko powinni spełniać następujące kryteria:
•  posiadać co najmniej tytuł magistra (lub tytuł równorzędny lub uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów, uzyskany za granicą);
•  korzystać z pełni praw publicznych;
•  posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
•  nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
•  posiadać co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku wyższego szczebla kierowniczego; 
•  posiadać doświadczenie w zakresie planowania i zarządzania finansami, rachunkowości, audytu i kontroli finansowej;

Ponadto atutem będzie:
•  znajomość języka angielskiego;
•  dyplom MBA, stopień doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania lub nauk ekonomicznych.


Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Kandydaci na stanowisko powinni spełniać następujące kryteria:
•  posiadać co najmniej tytuł magistra (lub tytuł równorzędny lub uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów, uzyskany za granicą);
•  korzystać z pełni praw publicznych;
•  posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
•  nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
•  posiadać co najmniej 10-letni  staż pracy, w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku wyższego szczebla kierowniczego; 
•  posiadać doświadczenie zawodowe w branży energetycznej, w szczególności w wytwarzaniu, w dystrybucji;
•  posiadać doświadczenie w planowaniu, prowadzeniu i wdrażaniu projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych;

Ponadto atutem będzie:
•  znajomość języka angielskiego;
•  dyplom MBA, stopień doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie nauk technicznych lub zarządzania.


Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji Kapitałowych

Kandydaci na stanowisko powinni spełniać następujące kryteria:
•  posiadać co najmniej tytuł magistra (lub tytuł równorzędny lub uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów, uzyskany za granicą);
•  korzystać z pełni praw publicznych;
•  posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
•  nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
•  posiadać co najmniej 10-letni  staż pracy, w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku wyższego szczebla kierowniczego; 
•  posiadać doświadczenie w planowaniu, prowadzeniu i wdrażaniu projektów akwizycyjnych i restrukturyzacyjnych;

Ponadto atutem będzie.
•  znajomość języka angielskiego;
•  dyplom MBA, stopień doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie nauk ekonomicznych lub zarządzania.


Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Kandydaci na stanowisko powinni spełniać następujące kryteria:
•  posiadać co najmniej tytuł magistra (lub tytuł równorzędny lub uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów, uzyskany za granicą);
•  korzystać z pełni praw publicznych;
•  posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
•  nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego; 
•  posiadać co najmniej 5-letni staż pracy, 
•  posiadać doświadczenie w obszarze zarządzania korporacyjnego, nadzorze właścicielskim  i organizacji;
•  posiadać znajomość funkcjonowania spółek i grup kapitałowych; 

Ponadto atutem będzie:
•  znajomość języka angielskiego;
•  dyplom MBA, stopień doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania lub nauk prawnych.


Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji 

Kandydaci na stanowisko powinni spełniać następujące kryteria:
•  posiadać co najmniej tytuł magistra (lub tytuł równorzędny lub uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów, uzyskany za granicą);
•  korzystać z pełni praw publicznych;
•  posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
•  nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
•  posiadać co najmniej 5-letni  staż pracy;
•  posiadać doświadczenie w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych;

Ponadto atutem będzie:
•  znajomość języka angielskiego;
•  dyplom MBA, stopień doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania.


Wiceprezes Zarządu ds. Międzynarodowych 

Kandydaci na stanowisko powinni spełniać następujące kryteria:
•  posiadać co najmniej tytuł magistra (lub tytuł równorzędny lub uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów, uzyskany za granicą);
•  korzystać z pełni praw publicznych;
•  posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
•  nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
•  posiadać co najmniej 5-letni  staż pracy;
•  posiadać znajomość regulacji międzynarodowych w zakresie energetyki;

Ponadto atutem będzie:
•  znajomość języka angielskiego;
•  dyplom MBA, stopień doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania.


Kandydat składa zgłoszenie, które zawiera:
1. Imię i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem  telefonu kontaktowego i adresem e-mail;
2. Określenie stanowiska, na jakie kandyduje;
3. W przypadku kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku:

a)    oświadczenie o złożeniu Ministrowi Energii, w związku z wszczęciem niniejszego  postępowania kwalifikacyjnego, oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1721 t.j.), lub

b)    oświadczenie o złożeniu Ministrowi Energii, w związku z wszczęciem niniejszego postępowania kwalifikacyjnego, informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3 i ust. 3a tej ustawy. 

Do zgłoszenia należy dołączyć co najmniej następujące dokumenty:
1. List motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
2. Oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych wraz z dyplomem ukończenia studiów wyższych;
3. Oświadczenie o stażu pracy wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe (w tym staż pracy) i kwalifikacje kandydata; 
4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
5. Oświadczenie o nietoczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym;
6. Oświadczenie dotyczące skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego;
7. Oświadczenie dotyczące prowadzenia aktywności społecznej lub zarobkowej, które mogą powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności Spółki, której dotyczy postępowanie;
8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
9. Oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce prawa handlowego;
10. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne" lub zobowiązanie kandydata, w przypadku powołania w skład Zarządu, do natychmiastowego poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające go do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne" w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 r., poz. 1167 t.j.);
11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

Wymienione dokumenty i oświadczenia powinny być załączone w formie przewidzianej Rozporządzeniem.

Pisemne zgłoszenie kandydatów na stanowiska w Zarządzie należy składać w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu w Warszawie ul. Mysia 2, w dni robocze w godz. 9:00 - 15:00. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 27 stycznia 2017 r. o godz. 15:00. Termin uważa się za zachowany jeśli zgłoszenie wpłynęło do Spółki przed jego upływem.

Przyjmujący zgłoszenie wyda na żądanie pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, zawierające datę i godzinę przyjęcia.

Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres Spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., 00-496 Warszawa, ul. Mysia 2 (decyduje data i godzina doręczenia przesyłki).

Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej, zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko ..................................... (wpisać nazwę stanowiska, którego zgłoszenie dotyczy) PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.".

Zgłoszenia, które zostały złożone lub wpłynęły po terminie składania zgłoszeń, określonym powyżej, oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać od dnia ukazania się Ogłoszenia do dnia 26 stycznia 2017 r. w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa w Biurze Zarządu w godz. 9:00 - 15.00. Informacje dostępne będą również na stronie internetowej Spółki w zakładce „Konkurs na Członków Zarządu” pod adresem: www.gkpge.pl/konkurs.

Rada Nadzorcza informuje, iż kandydaci w procesie postępowania kwalifikacyjnego na  stanowiska Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych,  Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych, Wiceprezesa Zarządu ds. Międzynarodowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji, Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji Kapitałowych  zostaną poddani ocenie i weryfikacji przez Radę Nadzorczą PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Otwarcie kopert ze zgłoszeniami nastąpi w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mysiej 2, w dniu 30 stycznia 2017 r.

Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail nie później niż 2 dni przed datą rozmowy kwalifikacyjnej. Dane kontaktowe powinny zostać podane przez kandydatów w zgłoszeniu.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego postępowania kwalifikacyjnego odbędą się w dniach 6 lutego – 16 lutego 2017 r. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mysiej 2.

Dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami mogą się odbyć do 21 lutego 2017 r.  w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mysiej 2.

Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą w szczególności następujące zagadnienia podstawowe:
•  wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
•  znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
•  znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
•  doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce.

Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje kandydata o wyniku postępowania. Informacja zostanie przekazana telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego odnośnie każdego stanowiska w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydata, o czym kandydaci zostaną powiadomieni.

Administratorem danych osobowych jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2. Podane przez kandydata dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu. Kandydaci posiadają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.

Tekst Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. dostępny jest na stronie internetowej Spółki w zakładce „Konkurs na Członków Zarządu" pod adresem: www.gkpge.pl/konkurs.

Informacje o Spółce: