Lokalizacja: Warszawa

Spółka: PGE Energia Ciepła 

Czym się będziesz u nas zajmował?

Podczas praktyk będziesz miał możliwość wziąć udział w jednym z projektów , np.

 • Wsparcie departamentu (przygotowywanie projektów opinii prawnych i uwag do projektów, wyszukiwanie zmian prawodawstwa PL i UE mającego wpływ na działalność Spółki,  przygotowywanie syntetycznych informacji, tez i prezentacji, w tym pomoc organizacyjna na potrzeby Departamentu).
 • Wsparcie departamentu (uzyskanie gwarancji pochodzenia OZE/CHP np. Przygotowanie projektu wniosków o wydanie zbywalnych gwarancji pochodzenia OZE/CHP, wsparcie w postępowaniach związanych z pozyskaniem środków z dedykowanych systemów wsparcia: OZE, kogeneracja, rynek moc, pomoc w analizach poszczególnych systemów wsparcia - przygotowanie prezentacji, przygotowanie zestawienia jednostek rynku mocy, przygotowywanie syntetycznych informacji, tez i prezentacji).

Jakiego profilu szukamy?

 • Student/ka ostatnich lat absolwent/ka studiów, kierunki: prawo, energetyka, inżynieria środowiska, utrzymanie ruchu, inżynieria procesowa, technologia chemiczna.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Dobra znajomość narzędzi pakietu MS Office.
 • Podstawowa znajomość prawa energetycznego.
 • Komunikatywność, otwartość i zaangażowanie.

Mile widziane:

 • Zainteresowania odnawialnymi źródłami energii i kogeneracją.
 • Znajomość procesu legislacyjnego w Polsce i UE.
 • Znajomość Systemu Informacji Prawnej LEX.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie wakacyjnym (lipiec – wrzesień).
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Warszawa

Spółka: PGE S.A

Czym się będziesz u nas zajmował?

Będziesz wspierał działania w programie PROinv - „Rozwój kultury organizacyjnej w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi w GK PGE”. Twoim głównym zadaniem będzie opracowanie koncepcji zarządzania bazą danych departamentu i zaprojektowanie użytecznego narzędzia do archiwizacji dokumentacji programu PROinv.

Do Twoich zadań będzie należeć m.in.:

 • Identyfikacja i uporządkowanie bazy danych departamentu.
 • Opracowanie koncepcji zarządzania bazą danych departamentu.
 • Zaprojektowanie ramowych zasad zarządzania bazą danych departamentu.
 • Zaprojektowanie użytecznego narzędzia do zarządzania dokumentacją programu PROinv.
 • Opracowanie przeglądu dostępnych na rynku narzędzi i ich funkcjonalności w zakresie zarządzania dokumentacją projektową.
 • Opracowanie artykułów do intranetu i firmowej gazety z działań w programie PROinv.
 • Wsparcie zespołu Departamentu Inwestycji przy bieżących zadaniach w poszczególnych projektach.

Jakiego profilu szukamy?

 • Studenta/ki co najmniej 1 roku studiów drugiego stopnia lub absolwenta kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, administracji z zainteresowaniami informatycznymi lub kierunków pokrewnych.
 • Osoby skrupulatnej i odpowiedzialnej w zakresie powierzonych jej obowiązków.
 • Osoby z wysoką kulturą i etyką pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z informacjami chronionymi.
 • Bardzo dobrej znajomości programów MS Office (Excel, PowerPoint, Access).
 • Mile widziana – znajomość Sharepoint.
 • Mile widziana –­ znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Co możemy Ci zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy o praktyki, której stroną jest kandydat,

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b) w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c) w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji.

V. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Lokalizacja: Kraków

Spółka: PGE Energia Ciepła 

Czym się będziesz u nas zajmował?

Podczas praktyk będziesz miał możliwość wziąć udział w jednym z projektów dla  PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie np.

 • Projekty inwestycyjne (wsparcie prawne np. tworzenie umów, przygotowywanie wniosków na potrzeby Zarządu, analiza ryzyk prawnych) w
 • Przeprowadzenie monitoringu zgodności w wybranych procesach szczególnie wrażliwych na nadużycia pod kątem identyfikacji punktów kontrolnych - obszary zakupów, administracji, finansów, HR (analiza wybranych procesów pod kątem ryzyk compliance, weryfikacja i uzupełnienie punktów kontrolnych w wybranych procesach, zapewnienie szczelności mechanizmów kontrolnych oraz minimalizacja ryzyk compliance w wybranych procesach)

Jakiego profilu szukamy?

 • Student/ka ostatnich lat lub absolwent/ka studiów na kierunkach: prawo, administracja, audyt.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Dobra znajomość pakietu MS Excel.
 • Bardzo dobra znajomość MS PowerPoint.
 • Podstawowa wiedza n.t. audytu, zarządzania ryzykiem, zarządzania zgodnością (compliance), zarządzania procesowego.
 • Mile widziana podstawowa znajomość prawa zamówień publicznych.
 • Komunikatywność, otwartość i zaangażowanie.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie wakacyjnym (lipiec – wrzesień).
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Wrocław

Spółka: PGE Energia Ciepła

Czym się będziesz u nas zajmował?

Podczas praktyk będziesz odpowiedzialny/a za opracowanie koncepcji logistyki dostaw węgla lub za optymalizację kapitału pracującego zapasu węgla.

Do twoich zadań będzie należeć m.in.:

 • Opracowanie wariantów zmiany logistyki dostaw węgla, opracowanie koncepcji modernizacji placów składowych węgla, wykonanie analiz ekonomicznych (w zależności od konkretnego projektu).
 • Opracowanie optymalnego harmonogramu dostaw węgla oraz optymalnego harmonogramu zapasu węgla, wykonanie analiz ekonomicznych kapitału pracującego do optymalnego zapasu węgla (w zależności od konkretnego projektu).

Jakiego profilu szukamy?

 • Student/ka ostatnich lat lub absolwent/ka studiów o profilu logistycznym lub ekonomicznym.
 • Znajomość programu Excel na poziomie średniozaawansowanym.
 • Znajomość programu PowerPoint na poziomie średniozaawansowanym.
 • Komunikatywność, otwartość i zaangażowanie.

Co możemy Ci zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Warszawa

Spółka: PGE Energia Ciepła 

Czym się będziesz u nas zajmował?

 • Wsparciem w przygotowaniu założeń szkolenia pracowników Oddziałów/Spółek zależnych z wdrażanej regulacji wewnętrznej, dotyczącej obszaru audytu/kontroli wewnętrznej.
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych.
 • Ustalenie terminów szkoleń i zainteresowanych osób z Oddziałami/Spółkami.
 • Możliwość współuczestnictwa w przeprowadzeniu szkolenia.
 • Uczestnictwo w bieżących pracach Departamentu Audytu i Kontroli.

Jakiego profilu szukamy?

 • Student/ka ostatnich lat lub absolwent/ka studiów na kierunkach: prawo, audyt, zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.
 • Komunikatywność, otwartość i zaangażowanie.
 • Kreatywność oraz umiejętność proponowania rozwiązań.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie wakacyjnym (lipiec – wrzesień).
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Warszawa

Spółka: PGE SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant będziesz zajmować się projektem „Efektywność energetyczna”, którego wynikiem będzie opracowanie oferty produktowej z zakresu efektywności energetycznej (w tym również w formule typu ESCO).

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Analiza popytu i podaży.
 • Opracowanie koncepcji produktowej.
 • Stworzenie modelu biznesowego.
 • Analiza dostępnych funduszy pomocowych.
 • Wsparcie departamentu przy realizacji innych projektów.

Jakiego profilu szukamy?

 • Studenta/ki co najmniej 3 roku studiów inżynierskich na takich kierunkach jak: energetyka, budownictwo lub pokrewne.
 • Zaawansowana znajomość Excel.
 • Znajomość zagadnień efektywności energetycznej.
 • Zainteresowanie nowymi technologiami (np. smart home, smart city).
 • Mile widziane będzie zainteresowanie tematyką funduszy pomocowych i obszarem regulacyjnym.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy o praktyki, której stroną jest kandydat,

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b) w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c) w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji.

V. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Lokalizacja: Warszawa

Spółka: PGE SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant będziesz zajmować się projektem „Wspomaganie realizacji prac w GK PGE” przy wykorzystaniu uczenia maszynowego. Twoim celem będzie zastosowanie algorytmów uczenia maszynowego w przetwarzaniu danych pomiarowych.

Do Twoich zadań należeć będzie m.in.:

 • Rozwój algorytmów uczenia maszynowego, dla celów rozpoznawania etykiet na danych pomiarowych wizyjnych, termowizyjnych i innych.
 • Eksploracja danych pomiarowych  – duże zbiory danych.
 • Analiza rzeczywistych danych – predykcja zdarzeń .

Jakiego profilu szukamy?

 • Studenta/ki co najmniej 3 roku studiów inżynierskich na takich kierunkach jak energetyka, mechatronika, automatyka, inżynieria produkcji lub pokrewne.
 • Znajomość oprogramowania do mapowania 3D i przetwarzania obrazu.
 • Znajomość GIS.
 • Znajomość zagadnień związanych z Machine Learning i Deep Learning.
 • Mile widziane będzie zainteresowanie energetyką lub pierwsze doświadczenia w tej branży.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy o praktyki, której stroną jest kandydat,

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b) w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c) w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji.

V. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Lokalizacja: Warszawa

Spółka: PGE SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Zajmiesz się projektem związanym z dokumentacją procesów ochrony danych osobowych w spółce będącej częścią Grupy Kapitałowej, która jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki temu dowiesz się, jak wygląda przetwarzanie danych osobowych w dużej firmie i stosowanie RODO w praktyce.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Przeprowadzenie przeglądu dokumentacji.
 • Katalogowanie dokumentacji.
 • Zarządzanie dokumentacją w witrynie Sharepoint

Jakiego profilu szukamy?

 • Studenta/ki co najmniej 3 roku prawa, administracji lub zarządzania.
 • Zainteresowania tematyką ochrony danych osobowych.
 • Zaawansowanej znajomości Excel i Word.
 • Znajomość Accessa będzie mile widziana.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy o praktyki, której stroną jest kandydat,

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b) w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c) w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji.

V. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Lokalizacja: Kraków

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant/ka zajmiesz się projektem komunikacyjnym „40 tys. Pracowników GK PGE”, którego częścią będzie organizacja konkursu oraz cykl artykułów w mediach wewnętrznych. Będzie to okazja do poznania, jak wyglądają procesy komunikacyjne w dużej firmie.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Przygotowywanie artykułów do mediów wewnętrznych.
 • Wspieranie działań komunikacyjnych angażujących pracowników.
 • Stworzenie koncepcji odpowiedniej zakładki w Intranecie.

Jakiego profilu szukamy?

 • Studenta/ki kierunków humanistycznych (polonistyka, dziennikarstwo) ostatniego roku studiów licencjackich lub studiów magisterskich.
 • Umiejętności niezbędnych przy pracy ze słowem – tzw. lekkiego pióra.
 • Osoby z dużym potencjałem kreatywności
 • Ważne dla nas jest i cenimy samodzielność w działaniu.
 • Umiejętności pracy w grupie.
 • Zaawansowanej znajomości PowerPointa i Worda.
 • Znajomość programu Adobe Photoshop będzie dodatkowym atutem.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w największej organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy o praktyki, której stroną jest kandydat,

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b) w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c) w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji.

V. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Lokalizacja: Bogatynia

Spółka: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant będziesz realizować zadania w branży automatyki (Wydział Nadzoru Automatyki i Systemów Cyfrowych oraz Wydział Automatyki i Systemów Cyfrowych) w Elektrowni Turów – jednym z Oddziałów Spółki PGE GiEK S.A. Zaznajomisz się z literaturą dotyczącą zjawisk zachodzących w układzie technologicznym. Będziesz mieć szansę na zoptymalizowanie procesu. Zyskasz ciekawe doświadczenie zawodowe.

Do Twoich zadań należeć będzie m.in.:

 • Analiza pracy wymiennika ciepłowniczego, zasilanego z przelotni turbiny.
 • Wykonanie symulacji zaobserwowanych zjawisk oraz prezentacja symulacji w środowisku MATlab lub innym.
 • Weryfikacja przygotowanego programu z modelem matematycznym.                                              
 • Interpretacja wniosków wysnutych na podstawie uzyskanych wyników.
 • Przygotowanie propozycji zoptymalizowania procesu.

Jakiego profilu szukamy?

 • Absolwenta studiów z zakresu mechatroniki.
 • Osoby biegle posługującej się programem MS Excel, MS PowerPoint oraz MATlab i/lub LABview i/lub Simulink.
 • Kandydata zaangażowanego w realizację powierzonych zadań, doskonale zorganizowanego,  dokładnego, skrupulatnego, sumiennego, systematycznego, o pozytywnym i optymistycznym usposobieniu.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz zaświadczenie o odbyciu praktyki.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnym projekcie, za której wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.
 • Zapoznanie się z systemami DCS Siemens SPPA 3000, ABB Melody, ABB Symphony plus.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Górnictwoi Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie (97-400), przy ul. Węglowej 5.
 2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.
 4. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługina rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.                                             
 5. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawado dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 6. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgodyna przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w  celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
 7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędnydla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji, wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody. W przypadku, gdy zostanie Pani/Pan zaproszona/zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji.
 8. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy o praktyki, której stroną jest kandydat, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jakimi są dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).
 9. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pod adresem e-mail: iod.gieksa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

Lokalizacja: Bełchatów

Spółka: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant będziesz aktywnie uczestniczyć w pracy Biura Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w największej Spółce z branży wydobywczej węgla brunatnego, a jednocześnie największym pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych oraz wolumenu produkcji energii elektrycznej przedsiębiorstwie energetycznym w Polsce. Zapoznasz się z dokumentacją Biura, jej obiegiem oraz sposobami jej porządkowania. Będziesz miał szansę na zoptymalizowanie procesu zarządzania dokumentacją. Zyskasz doświadczenie w obszarze miękkiego HR.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Zapoznanie się z dokumentacją papierową oraz sposobami jej porządkowania.
 • Ujednolicenie sposobu porządkowania dokumentacji papierowej.                                      
 • Opracowanie elektronicznej bazy danych.
 • Digitalizacja i archiwizacja dokumentacji papierowej.

Jakiego profilu szukamy?

 • Studenta III, IV lub V roku studiów z zakresu administracji.
 • Osoby zainteresowanej tematyką miękkiego HR / rekrutacji.
 • Osoby biegle posługującej się programem MS Excel.
 • Kandydata zaangażowanego w realizację powierzonych zadań, doskonale zorganizowanego,  dokładnego, skrupulatnego, sumiennego, systematycznego, o pozytywnym i optymistycznym usposobieniu.
 • Mile widziane będą pierwsze doświadczenia zawodowe w obszarze HR.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz zaświadczenie o odbyciu praktyki.
 • Pełną wyzwań pracę, która usprawni działania całego Biura.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w obszarze miękkiego HR w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Górnictwoi Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie (97-400), przy ul. Węglowej 5. 
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pod adresem e-mail: iod.gieksa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
 3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy o praktyki, której stroną jest kandydat, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jakimi są dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).
 4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędnydla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji, wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody. W przypadku, gdy zostanie Pani/Pan zaproszona/zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji.
 5. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgodyna przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w  celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.                                           
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawado dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 7. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługina rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Lokalizacja: Lublin

Spółka: PGE Dystrybucja S.A

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant będziesz uczestniczyć w projekcie  „Wskaźniki SAIDI, SAIFI i MAIFI w PGE Dystrybucja S.A.”

Jako praktykant będziesz się zajmował zagadnieniami z obszaru oceny pracy sieci energetycznej, interpretacji statystyk awaryjności z punktu widzenia Odbiorcy energii elektrycznej.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Wykonanie prezentacji w środowisku BI (Cognos Analytics) pn. "Wskaźniki systemowe SAIDI, SAIFI i MAIFI”
 • Wykonanie dokumentacji prezentacji
 • Wykonanie i przedstawienie prezentacji projektu

Jakiego profilu szukamy?

 • Student/ka ostatnich lat studiów drugiego stopnia lub absolwent kierunków: elektrotechnika, elektroenergetyka, informatyka, fizyka, matematyka
 • Znajomość MS Excel i MS Word
 • Znajomość Access, PowerPoint, środowisk klasy BI np. IBM Cognos Analytics
 • Znajomość podstawowych parametrów technicznych jednostek wytwórczych w energetyce
 • Wiedza z zakresu baz danych
 • Kogoś, kto ma chęć ciągłego doskonalenia się oraz pozytywne nastawienie do nowych wyzwań

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. (adres: ul. Garbarska 21A; 20‑340 Lublin). Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest dostępna na stronie www.pgedystrybucja.pl/dane-osobowe.

Lokalizacja: Warszawa/Gdynia

Spółka: PGE Baltica Sp. z o.o.

Czym się będziesz u nas zajmował?

Weźmiesz udział w projekcie „Informacja geologiczna i model gruntu na obszarze morskiej farmy wiatrowej.” Twoim celem będzie integracja informacji geologicznej i geotechnicznej w modelu gruntu obszaru morskiej farmy wiatrowej.

Do Twoich zadań należeć będzie m.in.:

 • Zapoznanie się  z metodyką pozyskiwania i zarządzania informacją geologiczną w obszarze morskim.
 • Zapoznanie się z podstawami systemów informacji przestrzennej GIS w obszarach morskich.
 • Zaprojektowanie struktury modelu bazy danych geoinformacji  odpowiedniej dla geotechnicznej fazy projektu budowy farmy wiatrowej.
 • Implementacja geoinformacji do modelu zgodnie z prawem i normami

Jakiego profilu szukamy?

 • Student co najmniej 3. roku studiów inżynierskich na kierunkach geologia inżynierska, geotechnika, budownictwo morskie.
 • Znajomość programów MS Office.
 • Znajomość ArcGIS/QGIS.
 • Znajomość języka angielskiego  w zakresie geologiczno-inżynierskim na poziomie wystarczającym do swobodnej analizy norm i standardów.
 • Zainteresowanie i chęć zdobycia wiedzy na temat rozpoznania geofizycznego i geologicznego na potrzeby konstrukcji fundamentowych offshore.
 • Podstawowa znajomość polskiego Prawa geologicznego i górniczego.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Baltica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2. 

II. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy o praktyki, której stroną jest kandydat,

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).

III. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b) w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c) w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji.

IV. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VI. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Lokalizacja: Warszawa

Spółka: PGE Baltica

Czym się będziesz u nas zajmował?

Weźmiesz udział w projekcie opracowania podstaw projektowych dla konstrukcji fundamentów morskich farm wiatrowych. Przygotujesz się teoretycznie do realizacji zadania i opracujesz podstawy projektowe basis of design dla jednej z nowocześniejszych inwestycji energetycznych na polskim rynku.

Do Twoich zadań należeć będzie m.in.:

 • Zapoznanie się z technologią morskich turbin wiatrowych, a w szczególności z konstrukcjami fundamentów konstrukcji offshore.
 • Analiza istniejących norm i standardów inżynierskich używanych do projektowania konstrukcji offshore.
 • Porównanie wymagań zagranicznych norm i standardów z wymaganiami polskich normi Prawa budowlanego (gap analysis).

Jakiego profilu szukamy?

 • Student co najmniej 4. roku studiów inżynierskich na kierunkach Inżynieria Morska i Brzegowa lub Inżynieria Lądowa.
 • Znajomość programów MS Office (mile widziane Visio).
 • Znajomość języka angielskiego technicznego na poziomie wystarczającym do swobodnej analizy zagranicznych norm i standardów inżynierskich.
 • Podstawowa znajomość polskiego Prawa budowlanego.
 • Umiejętność wyszukiwania, analizy i interpretacji informacji.
 • Wysoka motywacja do samodzielnej pracy.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Baltica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2. 

II. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy o praktyki, której stroną jest kandydat,

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).

III. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b) w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c) w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji.

IV. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VI. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Lokalizacja: Warszawa

Spółka: PGE Baltica

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant weźmiesz udział w projekcie „Utworzenie wizualizacji GIS i Esri Story Maps dla programu morskich farm wiatrowych” lub „Testowanie nowoczesnych rozwiązań GIS usprawniających prace nad programem morskich farm wiatrowych” – w zależności od zainteresowań i predyspozycji.

Do Twoich zadań należeć będzie w zależności od projektu:

 • Zapoznanie się z wdrożonymi dotychczas rozwiązaniami GIS.
 • Inwentaryzacja dostępnych na rynku narzędzi.
 • Testowanie narzędzi GIS.
 • Przygotowanie biblioteki symboli i modeli 3D i środowiska web sceny 3D (przy projekcie wizualizacji).

Jakiego profilu szukamy?

 • Student ostatniego roku studiów technicznych lub absolwent.
 • Znajomość ArcGIS Pro (lub ArcScene), ArcGIS Online, Esri Story Maps.
 • Znajomość przynajmniej jednego programu do edycji grafiki rastrowej (przy projekcie wizualizacji).
 • Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne zapoznawanie się z dokumentacją techniczną i pracami naukowymi.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie sierpień – wrzesień/październik.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Baltica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2. 

II. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy o praktyki, której stroną jest kandydat,

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).

III. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b) w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c) w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji.

IV. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VI. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Lokalizacja: Kraków

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Podczas praktyk w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie będziesz miał/a okazję poznać obszar zamówień od strony praktycznej.

Do twoich zadań będzie należeć m.in.:

 • Opracowanie SIWZ.
 • Publikacja postępowania na portalu UE.
 • Publikacja postępowania na portalu zakupowym.
 • Przetwarzanie zamówień w SAP.

Jakiego profilu szukamy?

 • Student/ka ostatnich lat lub absolwent/ka studiów o profilu technicznym lub ekonomicznym.
 • Znajomość programu Excel co najmniej na poziomie średniozaawansowanym.
 • Komunikatywność, otwartość i zaangażowanie.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Warszawa

Spółka: PGE Baltica

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant(-tka) w zależności od chęci i predyspozycji weźmiesz odpowiedzialność za jeden z projektów:

 • „Modelowanie turbulencji w morskich farmach wiatrowych”, lub
 • „Szacowanie niepewności analiz produktywności metodą Monte-Carlo”, lub
 • „Projektowanie optymalnego rozmieszczenia morskich farm wiatrowych”.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Zdobycie wiedzy teoretycznej i opanowanie narzędzi obliczeniowych niezbędnych do realizacji projektu.
 • Nauka programowania w Python.
 • Programistyczne przetwarzanie dużych zbiorów danych pomiarowych.
 • Implementacja algorytmów w Python, a także w specjalistycznym oprogramowaniu do analiz zasobów wiatrowych oraz szacowania produktywności farm wiatrowych [DNV GL WindFarmer: Analyst].
 • .

Jakiego profilu szukamy?

 • Student co najmniej 3. roku studiów inżynierskich kierunkach takich jak mechanika, lotnictwo, energetyka, elektrotechnika lub absolwent.
 • Znajomość programów MS Office.
 • Podstawowa umiejętność programowania w Python.
 • Zainteresowanie i podstawowa wiedza z zakresu energetyki wiatrowej.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień,
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnym projekcie, za której wynik weźmiesz odpowiedzialność,
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w branży morskiej energetyki wiatrowej, przed którą perspektywy w Polsce są olbrzymie,
 • Wynagrodzenie oraz referencje,
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów,
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Baltica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2. 

II. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy o praktyki, której stroną jest kandydat,

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).

III. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b) w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c) w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji.

IV. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VI. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Lokalizacja: Kraków/ Toruń

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Podczas praktyk będziesz odpowiedzialny/a za nadzór nad dokumentacją projektową, zarządzanie majątkiem nieprodukcyjnym w zakresie administracyjnym bądź zarządzanie dokumentacją

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Nadzór nad dokumentacją techniczną dotyczącą modernizacji sieci ciepłowniczych, udział w przygotowaniu dokumentacji projektowej, przegląd i aktualizacja dokumentacji powykonawczej w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie z lokalizacją w Toruniu.
 • Wsparcie w zakresie administrowania kontraktami i procedowania wniosków zakupowych, wsparcie w przygotowaniu planu inwestycyjnego w zakresie remontów i modernizacji majątku nieprodukcyjnego w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie.
 • Organizacja rejestru umów i aneksów oraz uchwał organów zarządczych w PGE Paliwa S.A. z siedzibą w Krakowie.

Jakiego profilu szukamy?

 • Student/ka lub absolwent/ka administracji lub studiów o profilu pokrewnym.
 • Znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, pracy w zespole, systematyczność, i komunikatywność.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Kraków, Wrocław

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Podczas praktyk będziesz odpowiedzialny/a za walidację metody referencyjnej oznaczania ChZT lub zawiesin w ściekach albo za opracowanie i walidację metod pomiarowych z wykorzystaniem spektrofotometru.

Do Twoich zadań należeć będzie, m.in.:

 • Zapoznanie się z wytycznymi norm, wykonanie oznaczeń ChZT lub zawiesin wg odpowiednich norm, wyznaczenie powtarzalności i precyzji pośredniej dla odpowiedniej metody PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie z siedzibą w Krakowie
 • Opracowanie i walidacja metodyki oznaczania zawartości poszczególnych substancji w wodach z obiegu wodno-parowego w Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

Jakiego profilu szukamy?

 • Student/ka ostatnich lat lub absolwent/ka chemii lub technologii chemicznej.
 • Znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym.
 • Zdolności analityczne, komunikatywność, dokładność.
 • Znajomość podstawowych technik laboratoryjnych. 

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Wrocław, Toruń

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Podczas praktyk będziesz odpowiedzialny/a za wsparcie w zakresie rozliczania zużycia ciepła, przygotowanie Cash Flow z uwzględnieniem optymalizacji kapitału pracującego, lub za przygotowanie narzędzi do analiz sprzedaży przy wykorzystaniu danych z systemu Granit.

Do Twoich zadań należeć będzie m.in.:

 • Praca z programem rozliczającym, praca w programie bilingowym, przeprowadzanie samodzielnie rozliczenia jednego z budynków, zapoznanie się z fakturowaniem sprzedaży ciepła w programie bilingowym Granit w  Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
 • Analiza Cash Flow, analiza kapitału pracującego pod kątem optymalizacji, przygotowanie raportu Cash Flow po optymalizacji w  Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
 • Zapoznanie się z danym rynkiem ciepła, analiza danych sprzedażowych ciepła, przygotowanie narzędzi do analiz sprzedaży w PGE Toruń S.A. z lokalizacją w Toruniu

Jakiego profilu szukamy?

 • Student/ka ostatnich lat lub absolwent/ka studiów o profilu ekonomicznym.
 • Znajomość programu Excel na poziomie średniozaawansowanym.
 • Znajomość programu Access na poziomie podstawowym.
 • Komunikatywność, otwartość i zaangażowanie.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Kraków

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Podczas praktyk będziesz miał możliwość wziąć udział w jednym z projektów, np.

 • Wprowadzenie do finansów w obszarze księgowania faktur zakupowych oraz rozliczania delegacji (Koordynacja zobowiązań w ujęciu bilansowym i rachunku wyników, regulacje zobowiązań i konsekwencje wynikające z opóźnień, rozliczanie delegacji w programie SAP, samodzielne księgowanie w ramach wsparcia Zespołu Zobowiązań) w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie (lokalizacja Kraków)
 • Wsparcie procesów księgowych wg. UoR oraz MSSF (Analiza i weryfikacja kont kosztowych pod kątem leasingu finansowego, przygotowanie PK wyksięgowującego leasing finansowy na odpowiednie konta kosztowe, wsparcie procesu  organizacji  inwentaryzacji środków trwałych, rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych) w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie (lokalizacja Kraków)
 • Wprowadzenie do finansów w obszarze należności i płatności (obsługa spółki w zakresie realizacji płatności, księgowania wyciągów bankowych, wystawiania not odsetkowych oraz uruchomienia sprawy windykacyjnej, samodzielne księgowanie wyciągów bankowych, wykonywanie określonych działań windykacji należności w tym wystawiania wezwań do zapłaty, wsparcie w przygotowaniu instrukcji) w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie (lokalizacja Kraków)
 • Wsparcie w zakresie migracji danych z systemu księgowego (Weryfikacja pozycji otwartych w systemie SAP, przygotowanie narzędzia do raportowania, bieżące raportowanie i wyjaśnianie rozbieżności) w PGE Paliwa S.A. z siedzibą w Krakowie

Jakiego profilu szukamy?

 • Student/ka lub absolwent/ka na kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość.
 • Bardzo dobra znajomość MS Excel, MS Word, MS PowerPoint.
 • Mile widziana znajomość SAP.
 • Komunikatywność, otwartość i zaangażowanie.
 • Dodatkowym atutem będzie podstawowa znajomość sektora energetycznego

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie wakacyjnym (lipiec – wrzesień).
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Kraków/ Wrocław

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Podczas praktyk będziesz odpowiedzialny/a za budowę narzędzia do monitorowania zadań cyklicznych lub wsparcie informatyczne rozwoju rynku ciepła bądź za budowę narzędzia do planowania szkoleń.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Budowa narzędzia wspomagającego monitorowanie zadań cyklicznych dla specjalistów w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie z lokalizacją w Krakowie.
 • Reaktywacja narzędzia informatycznego do realizacji projektów przyłączeniowych w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
 • Zaprojektowanie i wdrożenie interaktywnego planu szkoleń na podstawie zebranych potrzeb i opisanych funkcjonalności w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie z lokalizacją w Krakowie.

Jakiego profilu szukamy?

 • Student/ka ostatnich lat lub absolwent/ka informatyki lub innych studiów o profilu technicznym.
 • Znajomość programu Excel na poziomie zaawansowanym.
 • Znajomość programu Access na poziomie co najmniej średniozaawansowanym.
 • Analityczne myślenie, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Kraków/ Wrocław/ Siechnice

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Podczas praktyk będziesz miał możliwość wziąć udział w jednym z projektów , np.

 • Koordynacja dokumentacji projektowej dot. remontów jednej z Elektrociepłowni (udział w spotkaniach z wykonawcami, przygotowanie dokumentacji do odbiorów częściowych lub końcowych, weryfikacja dokumentacji BHP Wykonawcy) w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie zlokalizowaną w Siechnicach.
 • Planowanie utrzymania majątku produkcyjnego bądź jego standaryzacji (udział w pracach sekcji planowania i standaryzacji, Udział w przygotowaniu harmonogramów odstawień podstawowych jednostek produkcyjnych, udział w przygotowaniu ujednoliconej metody planowania zadań remontowych poprzez wdrożenie metody MMP, sporządzanie raportów) w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie .
 • Nadzór nad realizacją budowy sieci i przyłączy (przeprowadzenie wizyt na budowach wraz z inspektorem, sporządzenie wzorcowej dokumentacji POR dla robót sieciowych w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Jakiego profilu szukamy?

 • Student/ka studiów na kierunkach: energetyka (ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja; modelowanie komputerowe w energetyce; systemy, maszyny i urządzenia energetyczne), elektrotechnika, automatyka lub inżynieria sanitarna i wodna.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Mile widziana znajomość MS Project.
 • Komunikatywność, otwartość i dobra organizacja pracy

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie wakacyjnym (lipiec – wrzesień).
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Rybnik/ Gdańsk/ Kraków

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Podczas praktyk będziesz miał możliwość wziąć udział w jednym z projektów , np.

 • Przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy instalacji dla kotła, opracowanie specyfikacji technicznej, opracowanie umowy, kryteriów oceny ofert, wymaganych parametrów gwarantowanych instalacji, udział w naradach projektowych) w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie z lokalizacją w Rybniku.
 • Nadzór nad dokumentacją techniczną oraz poremontową dotyczącą odstawień planowych turbozespołów, udział w przygotowaniu dokumentacji remontowej, przegląd i aktualizacja dokumentacji projektowej PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie z lokalizacją w Gdańsku.
 • Analiza wykorzystania wody na cele energetyczne w wybranej elektrociepłowni Grupy PGE EC (opracowanie bilansu obiegu i wykorzystania wody w elektrociepłowni w tym zebranie danych i wykonanie obliczeń, przygotowanie formularza do analizy kosztów wykorzystania wody, przygotowanie raportu) w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie z lokalizacją w Krakowie
 • Modelowanie  źródeł ciepła dla zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej (analiza/ przetwarzanie danych dokumentacji projektu, udział w inwentaryzacji dostępnych zasobów archiwalnych (dokumentacja) oraz istniejących instalacji związanych z projektem, udział w przygotowaniu dokumentacji dla potrzeb projektu, tworzenie i modyfikacja dokumentacji projektowej (dwg, w tym modeli 3D) PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie z lokalizacją w Rybniku.

Jakiego profilu szukamy?

 • Student/ka ostatnich lat absolwent/ka studiów, kierunki: energetyka, inżynieria środowiska, utrzymanie ruchu, inżynieria procesowa, technologia chemiczna.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Dobra znajomość narzędzi pakietu MS Office.
 • Mile widziana znajomość SAP.
 • Mile widziana znajomość AutoCad / Solid Edge / Solidworks.
 • Podstawowa wiedza dot. funkcjonowania elektrowni.
 • Komunikatywność, otwartość i zaangażowanie.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie wakacyjnym (lipiec – wrzesień).
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Kraków

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

Podczas praktyk będziesz odpowiedzialny/a za integrację planowania i raportowania w organizacji lub za wdrożenie raportowania Business Intelligence.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Inwentaryzacja procedur, narzędzi i systemów, opracowanie zintegrowanego narzędzia, aktualizacja procedur i wdrożenie narzędzi (w zależności od projektu) w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie.
 • Przegląd bieżących raportów Excel, przygotowanie plików pod raportowanie BI, wsparcie w przygotowaniu struktury raportów BI, zebranie informacji co do zapotrzebowania na dane w raportach, ułożenie struktury raportu BI (w zależności od projektu) w PGE Paliwa S.A. z siedzibą w Krakowie

Jakiego profilu szukamy?

 • Student/ka ostatnich lat lub absolwent/ka studiów o kierunku: ekonomia, zarządzanie i marketing.
 • Znajomość programu Excel co najmniej na poziomie średniozaawansowanym.
 • Znajomość programu PowerPoint i Access co najmniej na poziomie podstawowym.
 • Analityczne myślenie, kreatywność, inicjatywa.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz referencje.
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Lokalizacja: Gdańsk/ Gdynia

Spółka: PGE Energia Ciepła SA

Czym się będziesz u nas zajmował?

 • Planowanie, organizowanie oraz realizacja akcji i wydarzeń, mających na celu budowanie przynależności pracowników do firmy
 • Opracowanie koncepcji obchodów jubileuszu firmy dla różnych grup interesariuszy oraz opracowanie planu komunikacji dla tego i innych projektów
 • Wsparcie w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej akcji sponsoringowych
 • Tworzenie informacji korporacyjnych w narzędziach komunikacji wewnętrznej

Jakiego profilu szukamy?

 • Student/ka studiów na kierunkach: komunikacja społeczna, PR, psychologia, marketing lub zarządzanie
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność redagowania tekstów
 • Komunikatywność, otwartość i kreatywność
 • Zdolności organizacyjne

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie wakacyjnym (lipiec – wrzesień)
 • Wynagrodzenie oraz referencje
 • Pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach, za których wynik weźmiesz odpowiedzialność
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji z branży energetycznej
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach
gkpge_kariera_site