Proces rozwoju opieramy o zasadę 70 - 20 - 10 gdzie:

  • 70 - to rozwój poprzez doświadczenie (np. zadania w codziennej pracy, udział w pracach zespołów projektowych,  praca zespołowa)
  • 20 - to rozwój poprzez relacje z innymi (np. otrzymywanie informacji zwrotnych, dzielenie się wiedzą, coaching, mentoring)
  • 10 - to rozwój poprzez udział w szkoleniach i kursach

Wykorzystujemy wspólny dla wszystkich pracowników GK PGE model kompetencji złożony z:

  • kompetencji ogólnofirmowych - wspólne dla wszystkich pracowników, wynikają z wartości GK PGE oraz misji i wizji organizacji
  • kompetencji menedżerskich - związane z pełnieniem roli koordynacyjno-zarządczej
  • kompetencji specjalistycznych - związane są z konkretnym obszarem merytorycznym realizującym zadania na danym stanowisku np. finanse, marketing, HR, sprzedaż

Dzięki temu:

  • stwarzamy naszym pracownikom komfortowe warunki do rozwoju swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych wynikających z przepisów prawa, wymagań stanowiskowych i zasad BHP
  • budujemy kulturę organizacji uczącej się, opartej na dzieleniu się wiedzą
  • zachęcamy naszych pracowników do podejmowania inicjatywy w zakresie samodoskonalenia i dzielenia się wiedzą,
  • kształtujemy pożądane postawy i zachowania