• umowa o pracę jest podstawową formą zatrudnienia
  • umowa może być poprzedzona umową na okres próbny i/lub umowami na czas określony
  • w przypadku osób na stanowiskach kluczowych możliwe jest także zatrudnienie na innej  podstawie niż umowa o pracę
  • w uzasadnionych przypadkach, w celu ochrony interesów GK PGE  danego pracodawcy lub    uregulowania dodatkowych aspektów relacji pracodawca-pracownik, możliwe jest zawieranie dodatkowych umów takich jak np. umowa o zakazie konkurencji, umowa szkoleniowa, umowa o korzystaniu z samochodu prywatnego do celów służbowych
  • pracownicy są zatrudniani z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie organizacji bezpiecznego środowiska pracy (BHP)
  • szczegółowe warunki zatrudnienia i wynagrodzenia, ustalane są według przepisów zewnętrznego i wewnętrznego prawa pracy
  • planujemy etatyzację, czyli określamy ile i jakiej jakościowo pracy potrzebujemy w określonej perspektywie czasowej
  • nowo przyjęci pracownicy biorą udział w procesie adaptacji, który polega na zapoznaniu nowego pracownika z informacjami o misji, wizji, strategii GK PGE, normach i wartościach, jakimi powinien kierować się Pracownik GK PGE. W  niektórych naszych spółkach trwać może nawet kilka miesięcy i polega dodatkowo na wdrożeniu nowozatrudnionego pracownika do zadań przewidzianych na danym stanowisku

Dzięki temu:

  • zapewniamy we właściwym czasie pracowników o wymaganych kompetencjach i kwalifikacjach
  • wspieramy nowoprzyjętych pracowników w komfortowym wejściu do nowego środowiska pracy  
  • budujemy naszą markę pracodawcy