Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Biznesu Spółka: TFI ENERGIA S.A. Nr ref: TFI/3/2019 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Prezentacja oferty Towarzystwa na spotkaniach z klientami oraz interesariuszami.
 • Budowanie relacji z kluczowymi klientami.
 • Kooperacja z Pracodawcami oraz Reprezentacjami Pracowników związana z wdrażaniem w zakładach pracy programów emerytalnych.
 • Aktywne poszukiwanie nowych klientów instytucjonalnych. Promowanie marki, produktów i usług firmy. Odpowiedzialność za realizację wyznaczonych planów sprzedażowych.
 • Analiza rynku i identyfikowanie nowych możliwości rozwoju sprzedaży. Monitorowanie działań konkurencji.
 • Przygotowywanie i aktualizacja dokumentów, prezentacji i innych materiałów marketingowych wspierających sprzedaż.
 • Nadzorowanie ciągłości zaopatrzenia w materiały informacyjne, promocyjne oraz inne niezbędne do utrzymania odpowiedniego standardu sprzedaży.
 • Koordynowanie przygotowania ofert dla klientów, w tym kompletowanie niezbędnych materiałów i informacji, wypełnianie formularzy ofertowych otrzymanych od klientów.
 • Obsługa posprzedażowa klientów funduszy inwestycyjnych - przygotowanie i koordynowanie obiegu dokumentacji związanej z obsługą nabyć i wykupów jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów funduszy, kompletowanie niezbędnych materiałów i informacji.
 • Aktualizacja informacji na stronie internetowej Towarzystwa, nadzór merytoryczny nad zawartością marketingową i sprzedażową publikowaną na stronie.
 • Współpraca z dystrybutorami w zakresie obsługi dokumentacyjnej przekazywanych zleceń, jak również aktywnego uczestnictwa w procesie szkoleniowym.
 • Koordynacja oraz realizacja projektów związanych z poszerzaniem oferty oraz modyfikacjami istniejących produktów oferowanych przez Towarzystwo oraz współpraca ze stronami zaangażowanymi w realizację projektów prowadzonych w Towarzystwie.

Profil idealnego kandydata: 

 • Udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku – minimum 3 lata (warunek konieczny), w szczególności doświadczenie w realizacji dużych projektów związanych z programami emerytalnymi i współpracy z klientami korporacyjnymi.
 • Umiejętność prezentacji, prowadzenia szkoleń i konferencji (warunek konieczny).
 • Zdolność budowania oraz utrzymywania trwałej relacji z klientami.
 • Doświadczenie w pracy w TFI lub podmiotach zarządzających aktywami funduszy inwestycyjnych.
 • Ukończone studia magisterskie na kierunku ekonomicznym lub finansowym.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Język angielski – biegle.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Atrakcyjny i motywujący system wynagrodzeń.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwój umiejętności poprzez udział w ciekawych projektach biznesowych.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Udział w szkoleniach rozwijających kompetencje.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Pracowniczy program emerytalny opłacany przez pracodawcę.
 • Benefity pozapłacowe (opieka medyczna, karta sportowa).

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod.tfienergia@gkpge.pl lub pisemnie na adres ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa (na kopercie prosimy wskazać „Inspektor Ochrony Danych; Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A.”).

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.

Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE informuje, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy.

Jako kandydat możesz również wyrazić zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A oraz na udział w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez spółki naszej grupy kapitałowej.

Klauzula dotycząca zgody na przyszłe rekrutacje zamieszczona została na końcu formularza.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b. w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:

a. przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

b. przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

gkpge_kariera_site