Technik/Starszy Technik/Inspektor docelowo Starszy Inspektor ds. Kotłów Spółka: PGE GiEK - O. ZE Dolna Odra Nr ref: GKPGE/GiEK/ZEDO2 Miejsce pracy: Nowe Czarnowo (pow. gryfiński)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Dbanie o stan techniczny obiektów, maszyn i urządzeń będących w zakresie działania: kocioł właściwy oraz urządzenia pomocnicze kotła.
 • Zapewnienie prawidłowego stanu technicznego ww. urządzeń poprzez dokonywanie cyklicznych przeglądów, napraw i modernizacji.
 • Przygotowanie zakresów prac remontowych, eksploatacyjnych i inwestycyjnych oraz sprawowanie nadzoru nad terminową realizacją zadań.
 • Współdziałanie przy tworzeniu harmonogramów remontów bieżących, średnich i kapitalnych oraz przy opracowaniu planów: inwestycji, remontów i eksploatacji.
 • Zapewnienie badań eksperckich i diagnostycznych oraz analiz i ocen dotyczących stanu technicznego ww. urządzeń, kompletowanie i aktualizacja dokumentacji technicznej będącej w zakresie działania.
 • Rozliczanie dostaw, robót i usług realizowanych na ww. urządzeniach, prowadzenie nadzoru inspektorskiego.
 • Kontrolowanie i nadzór nad pracami związanymi z usuwaniem awarii.

 

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne w trakcie studiów, preferowany kierunek: mechanika lub pokrewny.
 • Przy wykształceniu wyższym technicznym 1 rok stażu pracy w danej specjalności, przy wykształceniu średnim technicznym 3 lata stażu pracy w danej specjalności
 • Świadectwo kwalifikacyjne „D” Gr. 2 pkt. 1, 2, 6, 7, 10 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru
 • Znajomość układów technologicznych w elektrowni w zakresie turbozespołów oraz ich urządzeń pomocniczych, znajomość obsługi komputera.
 • Umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji i współpracy z innymi służbami elektrowni, sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Zdobycie uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie „D” Gr. 2 pkt. 1, 2, 6, 7, 10 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku zgodnie z planem szkolenia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie (97-400), przy ul. Węglowej 5.

2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pod adresem e-mail: gieksa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

gkpge_kariera_site