Starszy Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych - umowa na zastępstwo Spółka: PGE SA Nr ref: ODO/1/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Przygotowywanie aktualizacji dokumentacji obowiązującej w Spółce w zakresie ochrony danych osobowych
 • Nadzór nad prowadzonymi przez Komórkę Ochrony Danych ewidencji i rejestrów; współdziałanie opiekunami czynności przetwarzania danych, w szczególności w zakresie prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych, aktualizacji nadanych upoważnień, umów powierzenia i podpowierzenia
 • Przedstawianie propozycji wdrażania nowych narzędzi, procedur organizacyjnych oraz sposobów zarządzania, które prowadzą do wzmocnienia bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych; współdziałanie opiekunami czynności przetwarzania danych
 • Monitorowanie działania i skuteczności zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych
 • Monitorowanie fizycznych zabezpieczeń obszarów, w których przetwarzane są dane osobowe

 

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: administracja, prawo)
 • Ukończone studia podyplomowe kierunkowe lub posiadanie certyfikatów i dyplomów zapewniających uzyskanie kompleksowych umiejętności i wiedzy z zakresu działania IOD
 • Minimum 2 -letnie doświadczenie na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych oraz praktyczne doświadczenie we wdrażaniu i nadzorowaniu dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych
 • Posiadanie fachowej wiedzy w zakresie danych osobowych, odbyte szkolenie dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
 • Znajomość Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 • Doświadczenie w inwentaryzacji, ewidencjonowaniu dokumentów i procesów
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu sprawdzeń z zakresu ochrony danych osobowych
 • Biegła znajomość ustaw i norm dotyczących bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
 • Doskonała znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność jasnego formułowania wniosków i opinii

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość uczestnictwa w szkoleniach branżowych oraz szkoleniach rozwijających kompetencje
 • Dobre warunki pracy i atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

 

 

gkpge_kariera_site