Starszy Specjalista bezpieczeństwa telekomunikacyjnego Spółka: PGE Systemy Nr ref: GKPGE/SYS/37/2019 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Aktywny w udział w realizacji projektu budowy sieci łączności specjalnej dla sektora energetyki w Polsce opartej o standard LTE 450 w zakresie:
  • współtworzenia wymagań bezpieczeństwa
  • identyfikowania potrzeb
  • zapewnienia zgodności z międzynarodowymi standardami  bezpieczeństwa
  • weryfikacji projektów technicznych i rozwiązań technicznych pod kątem realizacji wymagań bezpieczeństwa
 • Współtworzenie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa dla budowanej sieci
 • Analizowanie zabezpieczeń technicznych wiodących rozwiązań rynkowych oraz tworzenie rekomendacji, wytycznych kierunkowych do projektowanych rozwiązań telekomunikacyjnych w zakresie bezpieczeństwa
 • Analizowanie wpływu regulacji zewnętrznych na projekt budowy sieci łączności specjalnej w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i telekomunikacyjnego
 • Opracowywanie/dopasowywanie/wprowadzanie zmian do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa
 • Udział w opiniowaniu i uzgadnianie regulacji bezpieczeństwa w GK PGE dotyczących bezprzewodowej sieci LTE
 • Współpraca z architektami bezpieczeństwa w projektowaniu rozwiązań bezpieczeństwa systemów telekomunikacyjnych
 • Przygotowanie i wsparcie w realizacji testów bezpieczeństwa

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie o profilu technicznym (preferowana telekomunikacja lub elektroniczne, elektryczne, informatyka)
 • Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie zawodowe w podmiocie będącym operatorem telekomunikacyjnym lub dostawcą rozwiązań technologicznych dla telekomów
 • Doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań telekomunikacyjnych realizujących wymagania bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Doświadczenie w planowaniu i realizacji testów bezpieczeństwa
 • Bardzo dobra znajomość bezpieczeństwa sieci 2G/3G/4G oraz protokołów komunikacyjnych (w tym TCP/IP)
 • Znajomość wytycznych, norm, standardów oraz regulacji prawnych, w obszarze bezpieczeństwa telekomunikacyjnego
 • Znajomość najlepszych praktyk w budowie i weryfikacji bezpieczeństwa rozwiązań telekomunikacyjnych
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie przynajmniej komunikatywnym
 • Umiejętność budowania pozytywnych relacji oraz współpracy
 • Proaktywna postawa i zaangażowanie w rozwój organizacji

Dodatkowe atuty:

 • Teoretyczna i praktyczna znajomość problematyki bezpieczeństwa aplikacji i systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, potwierdzona posiadaniem przynajmniej jednego z poniższych certyfikatów/lub równoważnych (wymagana kopia Certyfikatu):
  • ISC2 : CISSP
  • ISC2 : CISSP ISSAP
  • TCO : CTNS
 • Dobra znajomość architektury i standardów sieci 3GPP
 • Znajomość zasad tworzenia architektury i projektowania rozwiązań telekomunikacyjnych potwierdzona certyfikatami
 • Znajomość metodyki i najlepszych praktyk w szacowaniu i ocenie ryzyka IT
 • Znajomość protokołów sieciowych, routingu oraz mechanizmów zwiększających niezawodność i bezpieczeństwo sieci
 • Znajomość narzędzi do testów bezpieczeństwa
 • Poświadczenie Bezpieczeństwa Osobowego umożliwiające dostęp do informacji niejawnych lub gotowość do poddania się procesowi pozyskania poświadczenia bezpieczeństwa umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych o klauzuli, co najmniej „Poufne”

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w firmie IT
 • Udział w długoterminowych i stabilnych projektach
 • Kontakt z najnowszą technologią i narzędziami
 • Rozwój własny (udział w projektach, transfer wiedzy od zespołu, szkolenia specjalistyczne)
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Bogaty pakiet świadczeń (opieka medyczna, sport, dofinansowanie do wypoczynku, nauka języka, program emerytalny, inne)
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

PGE Systemy S.A. informuje, że w procesie rekrutacji ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie określonym w Kodeksie Pracy w art. 22¹ tj.: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska); imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dane osobowe określone w Kodeksie Pracy przetwarzane są przez PGE Systemy S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) – tj. ze względu na obowiązek prawny.

Informujemy, że wysłanie dokumentów aplikacyjnych zawierających szerszy zakres danych osobowych niż wskazany w Kodeksie Pracy traktowany jest przez PGE Systemy S.A. jako oświadczenie woli kandydata do pracy o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie wszystkich danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych. W przypadku niewyrażenia zgody prosimy
o nie wysyłanie dokumentów (nie wybieranie opcji „aplikuj”). Informujemy, że zgoda może zostać odwołana w każdym momencie poprzez kontakt z PGE Systemy S.A. na adres wskazany w pkt I klauzuli informacyjnej.  Wszelkie dane, które wykraczają poza zakres określony w Kodeksie Pracy
w art. 22¹, kandydat przekazuje dobrowolnie, a PGE Systemy S.A. przetwarza te dane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody kandydata na przetwarzanie tych danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Systemy S.A. z siedzibą

w Warszawie (00-833), przy ul. Sienna 75.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym w PGE Systemy S.A. jest Paweł Mościcki pod adresem e-mail: pgesystemy@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego
z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji bądź do momentu odwołania zgody. W przypadku, gdy Administrator uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

gkpge_kariera_site