Specjalista w Zespole Zarządzania Usługami Technicznymi Biuro Zarządzania ICT Spółka: PGE OBRÓT Nr ref: PGEObrót_Centrala_2018 Miejsce pracy: Łódź

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Identyfikacja, zbieranie, agregowanie i weryfikacja informacji w zakresie stanu bieżącego oraz potrzeb biznesowych Klientów Wewnętrznych usług i dostaw powszechnych ICT w lokalizacjach PGE Obrót
 • udział ze strony ICT w realizacji uruchamiania nowych i modernizacji obecnych lokalizacji PGE Obrót
 • odbiór dostaw sprzętu, przygotowanie wniosków o elementy PSP, wprowadzanie zamówień do SAP MM
 • realizacja wydań/zdań sprzętu oraz prowadzenie ewidencji wydawania, zdawania i przekazywania sprzętu ICT wraz z przekazywaniem informacji do Administratora Środków Trwałych i niskocennych
 • przygotowanie wniosków o likwidację sprzętu wraz z niezbędną dokumentacją dodatkową i przekazywanie do komisji likwidacyjnej
 • przygotowywanie kluczy rozliczeniowych dla usług powszechnych oraz rozliczanie faktur w kroku merytorycznym ICT
 • czynny udział w projektach i komisjach przetargowych ze strony usług i dostaw powszechnych ICT
 • możliwe delegacje służbowe do lokalizacji PGE Obrót na terenie Oddziałów Białystok, Łódź, Warszawa, Skarżysko-Kamienna
 • dodatkowe czynności zlecone przez Przełożonego, zgodne z pojawiającymi się nowymi wymaganiami biznesowymi

Profil idealnego kandydata:

 • Preferowane wykształcenie wyższe
 • bardzo dobra znajomość systemów wspomagających zarządzanie w szczególności w zakresie zamówień, obsługi magazynowej, środków trwałych i niskocennych (SAP MM, SAP AM, SAP AA, ITSM, pakiet MS Office 2010/2013 (MS Excel, MS Word, Outlook, Skype for Business))
 • mile widziana znajomość SAP FI, SAP OFZ, Power Point, Access oraz ogólna znajomość topologii sieci LAN, warstw ISO/OSI, zasilania gwarantowanego
 • umiejętność analizy potrzeb biznesowych Klientów Wewnętrznych w zakresie usług i dostaw powszechnych ICT
 • umiejętność planowania wymian i dostaw sprzętu
 • zaangażowanie i samodzielne, kreatywne myślenie, umiejętność zarządzania czasem pracy, pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, dobra komunikacja interpersonalna, dokładność, systematyczność, terminowość, wytrwałość w dążeniu do celu, łatwość uczenia się
 • prawo jazdy kat B

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • przyjazną atmosferę pracy,
 • uczestnictwo w dynamicznym rozwoju firmy,
 • ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Obrót S.A. pod adresem e-mail: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

gkpge_kariera_site