Specjalista w Zespole ecommerce Spółka: PGE OBRÓT Nr ref: PGE Obrót 1/2019 Miejsce pracy: Łódź

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Monitorowanie i analiza aktualnych trendów sprzedażowych w obszarze sprzedaży internetowej,
 • Poszukiwanie rozwiązań usługowych/produktowych, w tym rozwiązań innowacyjnych i wdrażanie ich na platformę handlową,
 • Nawiązywanie relacji z partnerami biznesowymi, prowadzenie negocjacji w zakresie kształtu zawieranych umów oraz koordynowanie współpracy w zakresie przygotowania rozwiązań usługowych/produktowych i wdrażania ich na platformę handlową,
 • Prowadzenie analityki ecommerce w tym monitorowanie parametrów platformy handlowej takich jak konwersja, czas wizyty, wartość koszyka, oglądalność itp.,
 • Monitorowanie efektów działań marketingowych i generowanych wyników sprzedażowych, poprawności działania narzędzia platformy handlowej, definiowanie nowych wymagań funkcjonalnych służących optymalizacji,
 • Dobór i koordynacja działań służących promowaniu platformy handlowej,
 • Planowanie i raportowanie z zakresu realizowanych zadań

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze ecommerce, marketingu lub informatyki,
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu relacji z klientem,
 • Doświadczenie w obsłudze kanałów sprzedaży online,
 • Kreatywność i otwartość na nowe rozwiązania,
 • Samodzielność, inicjatywa oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość MS Office,
 • Biegła znajomość języka angielskiego,
 • Prawo jazdy kat. B.

Ze swojej strony oferujemy:

 • przyjazną atmosferę pracy,
 • uczestnictwo w dynamicznym rozwoju firmy,
 • ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Obrót S.A. pod adresem e-mail: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

gkpge_kariera_site