Specjalista/Starszy Specjalista w Wydziale Zarządzania Dostawami Biomasy Spółka: PGE SA Nr ref: DDSP/2/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi GK PGE w opracowywaniu planów zakupu surowców produkcyjnych oraz usług transportu
 • Przygotowywanie projektów umów i porozumień regulujących obrót surowcami produkcyjnymi, usługą transportu oraz usługami towarzyszącymi
 • Prowadzenie bieżącej współpracy z dostawcami i odbiorcami w zakresie realizacji dostaw surowców produkcyjnych, usługi transportu oraz usług towarzyszących
 • Harmonogramowanie oraz monitoring realizacji dostaw surowców produkcyjnych i usługi transportu na rzecz jednostek wytwórczych GK PGE
 • Monitoring stanu zapasów surowców produkcyjnych oraz podejmowanie działań mających na celu utrzymywanie ich optymalnych poziomów
 • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zawartych umów
 • Udział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej oraz prowadzanych postępowaniach w zakresie zakupu surowców produkcyjnych i usługi transportu na rzecz jednostek wytwórczych GK PGE
 • Przygotowywanie danych i udział w tworzeniu okresowych sprawozdań, raportów i analiz w zakresie dostaw surowców produkcyjnych oraz usługi transportu na potrzeby Departamentu i innych jednostek organizacyjnych GK PGE
 • Monitoring realizacji dostaw surowców produkcyjnych i ich logistyki pod względem rytmiczności oraz dotrzymania uzgodnionych parametrów jakościowych i ilości
 • Bieżące analizowanie sytuacji rynkowej poszczególnych surowców produkcyjnych w Polsce i zagranicą.
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi GK PGE w opracowywaniu oraz aktualizowaniu dokumentacji regulującej proces obrotu surowcami produkcyjnymi oraz usługą transportu
 • Prowadzenie właściwej dokumentacji bieżącej i okresowej wraz z jej odpowiednią archiwizacją

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawnicze, ekonomiczne lub techniczne)
 • Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków
 • Znajomość branży energetycznej
 • Znajomość Pakietu Office, znajomość programu SAP będzie mile widziana,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (inne języki będą dodatkowym atutem)
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy
 • Wysokie umiejętności interpersonalne
 • Wysokie zdolności analityczne i umiejętności wnioskowania w oparciu o dane pierwotne
 • Nastawienie na uczenie się i ciągłe doskonalenie wiedzy zawodowej
 • Dyspozycyjność

Dodatkowymi atutami będą:

 • Szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi biurowych
 • Znajomość rynku surowców produkcyjnych oraz zagadnień z nim związanych
 • Doświadczenie w tworzeniu umów zakupowych

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość uczestnictwa w szkoleniach branżowych oraz szkoleniach rozwijających kompetencje
 • Dobre warunki pracy i atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych
 • Ciekawą, ambitna i odpowiedzialną pracę w dynamicznym zespole
 • Przyjazną atmosferę pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

 

 

gkpge_kariera_site