Specjalista/ Starszy Specjalista w Wydziale Kontroli Jakości Surowców Spółka: PGE SA Nr ref: DOO/1/2018 Miejsce pracy: Opole

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • kontrola miejsc produkcji, składowania, procesu pozyskiwania i wytwarzania surowców produkcyjnych
 • udział w kontrolnych i komisyjnych poborach i przygotowywaniach próbek surowców produkcyjnych
 • współtworzenie projektów umów i porozumień w części regulującej ustalanie jakości surowców produkcyjnych
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zawartych umów
 • bieżąca współpraca z dostawcami, odbiorcami i zewnętrznymi laboratoriami
 • monitoring realizacji usług oznaczania parametrów jakościowych surowców produkcyjnych
 • monitoring jakości dostarczanych surowców produkcyjnych
 • przygotowywanie danych, tworzenie okresowych sprawozdań, raportów i analiz

Profil idealnego kandydata:

 • wykształcenie techniczne
 • 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • prawo jazdy kategorii B
 • dyspozycyjność do częstych wyjazdów kontrolnych i komisyjnych
 • bardzo dobra znajomość MS Office (Excel, Access, Word, Power Point)
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy
 • wysokie umiejętności interpersonalne
 • wysokie zdolności analityczne i umiejętność wnioskowania w oparciu o dane pierwotne
 • nastawienie na uczenie się i ciągłe doskonalenie wiedzy zawodowej

Atutami będą:

 • przebyte szkolenia z zakresu poboru, przygotowywania próbek surowców oraz wykonywania analiz fizykochemicznych,
 • przebyte szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi pracy biurowej,
 • dobra znajomość unormowań w zakresie pobierania, przygotowywania próbek oraz wykonywania analiz fizykochemicznych
 • ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznym zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego i udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje
 • przyjazną atmosferę pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w ciekawych i wymagających projektach

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

 

 

gkpge_kariera_site