Specjalista - IBM Cognos TM1 Spółka: PGE Systemy Nr ref: GKPGE/SYS/60/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Tworzenie aplikacji planistycznych w oparciu o IBM Planning Analytics 11 (TM1)
 • Rozwiązywanie problemów, realizowanie prac rozwojowych i utrzymaniowych oraz dokumentacji technicznej w powierzonym obszarze.
 • Tworzenie nowych i modyfikacja istniejących modeli i aplikacji, prowadzanie poprawek i ulepszeń rozwiązań.
 • Uczestnictwo w licznych projektach aplikacyjnych i raportowych.
 • Szeroka współpraca z programistami, architektami oraz zespołami.
 • Prototypowanie i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań.

Profil idealnego kandydata:

 • Umiejętność pracy z narzędziami IBM Planning Analytics (TM1) oraz IBM Cognos Analytics (BI) w najnowszej wersji.
 • Doświadczenie w pracy z Klientem wewnętrznym i zewnętrznym w zakresie programowania w IBM Planning Analytics (Udział w przynajmniej dwóch zakończonych projektach).
 • Umiejętność optymalizacji i skalowania modeli TM1.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość technologii REST\OAuth2\OData
 • Znajomość metodyki SCRUM
 • Znajomość narzędzia Enterprise Architect
 • Certyfikaty IBM poświadczające znajomość narzędzia.
 • Znajomość systemów Windows i programowania w PowerShell.
 • Uczestnictwo w projektach z zakresu energetyki i finansów.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Atrakcyjny system premiowy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Możliwość rozwoju zawodowego i kształtowania ścieżki kariery
 • Uczestnictwo w budowie nowoczesnej organizacji IT
 • Uczestnictwo w dużych projektach informatycznych
 • Stabilność zatrudnienia
 • Atrakcyjny pakiet socjalny

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie (00-833), przy ul. Sienna 75

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Systemy S.A. pod adresem e-mail: iod_pgesystemy@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IV. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

gkpge_kariera_site