Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem Projektowym Spółka: PGE Baltica Sp. z o.o. Nr ref: GKPGE/Baltica/11/2019 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Monitorowanie procesu inwestycyjnego poprzez ciągłą identyfikację, szacowanie oraz  zarządzanie ryzykiem na wszystkich etapach realizacji projektu
 • Opracowanie zasad zarządzania ryzykiem w organizacji poprzez zaproponowanie struktury ramowej zarządzania ryzykiem, w szczególności: polityki zarządzania ryzykiem oraz określenie zasobów niezbędnych do jej wdrożenia i przestrzegania
 • Opracowanie efektywność procesu, procedur zarządzania ryzykiem, ustalenie kryteriów ryzyka, metodyki identyfikacji, analizy i oceny ryzyka
 • Przygotowywanie ilościowych i jakościowych  analiz ryzyka, korzystając z metodyki zarządzania projektami (PRINCE2, PMBoK, Monte Carlo)
 • Weryfikacja aktualności i adekwatności programów ubezpieczeniowych, czynników ryzyka i właściwego ich pokrycia ubezpieczeniowego
 • Koordynacja obliczeń specyficznych parametrów ryzyka, opracowanie programów prewencji ubezpieczeniowej, szkodowej oraz retencji ryzyka  w kluczowych obszarach realizacji projektu
 • Udział w pracach nad opracowaniem budżetu, harmonogramu oraz strategii realizacji projektu
 • Nadzorowanie oraz wdrożenie zidentyfikowanych działań mitygujących oraz cykliczne raportowanie do Dyrektora PMO i Zarządu Spółki
 • Odpowiedzialność za współpracę w zakresie uwzględnienia ryzyka w harmonogramie projektu

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne
 • Minimum 5 lat doświadczenia w zakresie zarządzania ryzykiem na dużych projektach infrastrukturalnych (sektor offshore wind, oil & gas, budownictwo)
 • Doskonała znajomość metod zarządzania ryzykiem określonych w uznanych metodykach projektowych (PRINCE2, PMBoK)
 • Doświadczenie w przygotowywaniu planów reakcji na ryzyka projektowe oraz ich wdrażaniu
 • Biegły język angielski w mowie i piśmie – jako warunek konieczny
 • Otwarty umysł – architekt rozwiązań biznesowo – projektowych
 • Bardzo wysoko rozwinięte umiejętności budowania relacji pomiędzy członkami zespołu
 • Wysoko rozwinięte umiejętności konsekwencji w wprowadzaniu i egzekwowaniu zmiany
 • Wysoki poziom odpowiedzialności, inicjatywy oraz dbałości o szczegóły

Dodatkowymi atutami będą:

 • Studia podyplomowe z zakresu zarządzania ryzykiem
 • Członkostwo w AIRMIC, FERMA lub POLRISK
 • Doświadczenie w zakresie audytu
 • Doświadczenie w pracy w międzynarodowym zespole

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w rozwijającej się firmie
 • Możliwość rozwoju zawodowego i kształtowania ścieżki kariery
 • Uczestnictwo w budowie nowoczesnej organizacji
 • Zatrudnienie w spółce będącej częścią największej krajowej Grupy Kapitałowej sektora energetycznego
 • Szansę na udział w unikalnym  projekcie inwestycyjnym
 • Pracę w multidyscyplinarnym międzynarodowym zespole

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Baltica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.

Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE informuje, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy.

Klauzula dotycząca zgody na przyszłe rekrutacje zamieszczona została poniżej

c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).

III. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b. w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c. w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji, w związku z obowiązkiem dowodowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

IV. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:

a. przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

b. przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VI. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

gkpge_kariera_site