Specjalista ds. Umów i Budżetu Spółka: ZEW Kogeneracja S.A. Nr ref: PGEEC/KGN/MCZ/1/2020 Miejsce pracy: Wrocław

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

Przygotowywanie i udział w postępowaniach przetargowych:
- tworzenie i koordynowanie planów zakupów,
- sporządzanie i monitorowanie przepływu wniosków zakupowych,
- kompletowanie i koordynowanie obiegu wniosków na spotkania Zarządu.

 • Monitorowanie budżetu kosztów stałych: 
  - sporządzanie planów budżetowych kosztów operacyjnych i ogólnych oraz ich  korekty,
  - udział w procesie zawierania umów na dostawy usług,
  - rozliczanie kosztów dostaw usług.
  - sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań z wykonania kosztów operacyjnych i ogólnych.
 • Monitorowanie stanu komponentów produkcyjnych i materiałów eksploatacyjnych:
  - sporządzanie planów kosztów zużycia komponentów,
  - udział w procesie zawierania umów na dostawy komponentów,
  - sporządzanie miesięcznych i rocznych bilansów wielkości i kosztów zużycia komponentów.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższe o profilu technicznym lub ekonomicznym,
  Co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego związanego z obszarem zamówień publicznych,
 • Doświadczenia w opracowywaniu planów zakupów produkcyjnych, sporządzeniem budżetów oraz rozliczaniem kosztów,
 • Znajomości procesów inwestycyjnych, planowania i zakupów,
 • Znajomości procesu zarządzania umowami i budżetem,
 • Dokładności i skrupulatności,
 • Doskonałej organizacji pracy własnej,
 • Umiejętności pracy pod presją czasu,
 • Otwartości na stałe dokształcanie się i zdobywanie nowej wiedzy.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w formie umowy o pracę,
 • Elastyczne godziny pracy (6:30-8:30/14:30-16:30),
 • Możliwość doskonalenia zawodowego poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Dofinansowanie do wypoczynku dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • Nagrodę roczną tzw. „trzynastkę”,
 • Benefity dodatkowe:
   
  • Karta Multisport,
  • Prywatna opieka medyczna,
  • Ubezpieczenie NNW,
  • Pracowniczy Program Emerytalny,
  • Dzień wolny z okazji Dnia Energetyka,
  • Bezpłatny parking firmowy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-220) przy ul. Łowieckiej 24.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: odo@kogeneracja.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy)  będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane na podstawie dobrowolnej zgody - zgodnie z art.  22¹a ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz art. 6 ust 1 lit a) RODO.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa wyrażona odrębnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO oraz art. 22¹b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Dane mogą być również przetwarzane  na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

IV. Okres przechowywania danych.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym dane te są powierzane (np. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., firmom świadczącym usługi IT, firmom rekrutującym). Ponadto w przypadku wyrażenia zgody na przekazanie danych rekrutacyjnych między oddziałami PGE Energia Ciepła S.A. oraz podmiotami z Grupy Kapitałowej, Państwa dane będą przekazywane tym podmiotom.

VI. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza EOG.

Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Państwa dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

Natomiast w  przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych.

Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa  danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO.

W związku z powyższym mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Państwu prawa:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d) przenoszenia danych

e) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych

Udział w procesie rekrutacyjnym jest w pełni dobrowolny, jednak do udziału w nim niezbędne jest podanie danych wynikających z art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Podanie danych wykraczających poza powyższy zakres jest dobrowolne.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

X. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte.

gkpge_kariera_site