Specjalista ds. aplikacji Spółka: PGE Systemy Nr ref: 1569388 Miejsce pracy: Lublin

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Identyfikacja potrzeb biznesowych w zakresie rozwoju systemów IT,
 • Przygotowywanie dokumentów analitycznych i propozycji rozwiązań w zakresie zgłoszonych potrzeb biznesowych
 • Tworzenie wysokopoziomowej Architektury Rozwiązań w obszarze Departamentu CRM i Biling
 • Koordynowanie prac w ramach powierzonych zadań w projektach, inicjatywach i zmianach samodzielnych obsługiwanych przez Departament CRM i Biling
 • Odbiór projektów funkcjonalnych, dokumentów HLD, scenariuszy testowych i innych produktów przygotowywanych przez Dostawców
 • Definiowanie standardów i tworzenie rekomendacji działań rozwojowych w zakresie systemów wspieranych przez Departament CRM i Biling
 • Nadzór nad realizacją prac projektowych wykonywanych przez inne jednostki w Spółce oraz przez Dostawców
 • Analiza błędów i problemów w działaniu eksploatowanych systemów

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe preferowane informatyczne lub pokrewne
 • Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku Analityka Systemowego/ Biznesowego lub Administratora systemów klasy CRM/Biling
 • Umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji technicznej w języku polskim i angielskim
 • Doświadczenie w realizacji projektów rozwojowych IT – udział w co najmniej 5 różnych projektach IT w roli Analityka Systemowego/Biznesowego (mile widziane doświadczenie w projektach w branży energetycznej )
 • Wiedza z zakresu tworzenia architektury rozwiązań IT oraz tworzenia dokumentów HLD i LLD
 • Znajomość technologii systemów CRM lub Biling
 • Znajomość relacyjnych baz danych
 • Wiedza z zakresu definiowania i analizy wymagań biznesowych Klienta
 • Znajomość narzędzi Ms Office w szczególności: Excel, Ms Visio, Ms Project
 • Znajomość narzędzi do projektowania Architektury - Enterprise Architect
 • Znajomość notacji BPMN oraz UML
 • Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, dokładność

Dodatkowymi atutami będą:

 • Posiadanie aktualnych certyfikatów z zakresu Analizy Biznesowej
 • Znajomość metodyk zarządzania projektami

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie (00-833), przy ul. Sienna 75

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Systemy S.A. pod adresem e-mail: iod_pgesystemy@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IV. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

gkpge_kariera_site