Samodzielny Specjalista w Biurze Rozliczeń Podatkowych Spółka: PGE Synergia Sp. z o.o. Nr ref: PGESYNERGIA/5/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i rozliczanie należnych podatków (VAT, CIT, AKC, inne),
 • Ewidencja księgowa podatków,
 • Generowanie przelewów podatkowych,
 • Weryfikacja prawidłowości ujęcia zagadnień podatkowych w księgach rachunkowych,
 • Bieżąca analiza kont kosztów i przychodów podatkowych i niepodatkowych,
 • Udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych i raportów finansowych,
 • Sporządzanie kalkulacji podatku odroczonego,
 • Uzgadnianie efektywnej stawki podatkowej,
 • Rozwiązywanie zagadnień rachunkowo-podatkowych,
 • Bieżąca analiza kont rozrachunków publiczno-prawnych,
 • Wspieranie procesu sprawozdawczości podatkowej,
 • Przygotowywanie wewnętrznych zestawień i analiz na potrzeby sprawozdawczości podatkowej,
 • Obsługiwanie kontroli podatkowych i skarbowych,
 • Kontakt z urzędami.

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe (preferowana specjalizacja rachunkowość),
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku,
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w  zakresie sporządzania deklaracji i kalkulacji podatkowych (VAT, CIT, AKC, inne),
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie kalkulacji podatku odroczonego i uzgadniania efektywnej stopy opodatkowania,
 • Praktyczna wiedza z zakresu rachunkowości i przepisów podatkowych PDOP, VAT, Ordynacja podatkowa, MSR,
 • Znajomość systemów finansowych – mile widziana znajomość SAP, Symfonia,
 • Dobra znajomość programów z pakietu MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel),
 • Odpowiedzialność i rzetelność,
 • Dokładność, precyzja i samodzielność w działaniu,
 • Zaangażowanie,
 • Pogodne usposobienie , umiejętność pracy w zespole.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym,
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego,
 • Udział w szkoleniach branżowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Synergia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-876), przy ul. Ogrodowej 59A.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Synergia sp. z o.o. pod adresem e-mail: synergia@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

gkpge_kariera_site