Samodzielny Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem Spółka: PGE SA Nr ref: DR/1/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Udział w opracowaniu i modyfikacji istniejącej infrastruktury ERM oraz zapewnienie jej wdrożenia w segmentach biznesowych oraz pozostałych spółkach GK PGE.
 • Udział w projektowaniu, wdrażaniu i rozwoju narzędzi wspierających proces ERM funkcjonujący w GK PGE.
 • Identyfikacja, weryfikacja i aktualizacja ryzyk oraz czynników ryzyka oraz opracowywanie referencyjnych ksiąg ryzyk w segmentach biznesowych oraz pozostałych spółkach GK PGE.
 • Uruchomienie i przeprowadzenie pomiaru ryzyk bieżącej działalności w segmentach biznesowych i pozostałych spółkach GK PGE.
 • Weryfikacja, racjonalizacja i kwantyfikacja oceny ryzyk oraz opracowywanie raportów z oceny, profili ryzyk oraz innych produktów dedykowanych dla poszczególnych interesariuszy.
 • Monitorowanie realizacji działań mitygujących ryzyka przez właścicieli ryzyk oraz pozostałych osób/jednostek/komórek odpowiedzialnych za działania mitygujące.
 • Monitorowanie oraz raportowanie w zakresie ekspozycji segmentów, pozostałych spółek oraz GK PGE na ryzyko, KRI, przypadków materializacji ryzyk, stopnia realizacji działań mitygujących oraz na zapotrzebowanie interesariuszy procesu ERM.
 • Opiniowanie projektów organizacyjnych realizowanych w GK PGE oraz ich wparcie w zakresie zarządzania ryzykiem.

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Znajomość branży energetycznej oraz doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem korporacyjnym i operacyjnym będą mile widziane.
 • Umiejętności w zakresie analitycznego i syntetycznego myślenia, wyciągania i formułowania wniosków.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.
 • Umiejętność pracy zespołowej oraz organizacji pracy własnej.
 • Duża samodzielność oraz samodyscyplina.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i uczestnictwo w szkoleniach.
 • Rozbudowany pakiet świadczeń socjalnych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

 

 

gkpge_kariera_site