Samodzielny Specjalista ds. Zarządzania Projektami Spółka: PGE SA Nr ref: DRiKP/1/2019 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie: 

 • Opracowywanie i weryfikacja założeń projektowych
 • Wsparcie komunikacji na poziomie całego zespołu projektowego
 • Koordynowanie prac projektowych, w szczególności w obszarze analiz
 • Wsparcie komunikacji na poziomie całego zespołu projektowego
 • Udzielanie niezbędnego wsparcia analitycznego dla zespołów projektowych
 • Współpraca w ramach Departamentu oraz z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania analiz ekonomiczno-technicznych projektów oraz oceny skutków regulacji
 • Raportowanie statusu prac wskazanych projektów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne,
 • Kontrola rzeczowa harmonogramu i stopnia realizacji projektów
 • Planowanie, wdrażanie, koordynacja i kontrola zadań związanych z projektem
 • Weryfikowanie, nadzorowanie i raportowanie odchyleń z postępu prac
 • Bieżąca współpraca z Właścicielami i Kierownikami Projektów oraz budowanie relacji kluczowymi partnerami

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne lub z zakresu zarządzania i / lub podyplomowe, związane z zarządzaniem projektami
 • Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków
 • Wiedza, poparta doświadczeniem z zakresu zarządzania projektami
 • Doświadczenie w branży energetycznej, znajomość rynku energetycznego
 • Znajomość metodyk prowadzenia Projektów (PMI, Prince2, etc.)
 • Dobra znajomość uwarunkowań krajowego i zagranicznego rynku energii
 • Dobra znajomość procesów biznesowych w sektorze elektroenergetycznym
 • Umiejętność planowania i tworzenia harmonogramów, określania kamieni milowych
 • Bardzo dobra znajomość programów pakietu Office, w szczególności MS Excel, MS Project, MS Visio oraz MS Word i MS PowerPoint
 • Umiejętność organizowania pracy własnej , planowania, zarządzania czasem, samodzielność i orientacja biznesowa
 • Umiejętność analitycznego myślenia, tworzenia analiz finansowych
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne, umiejętność współpracy w zespole
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne, organizacyjne, planowania i zarządzania czasem
 • Aktywne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa, samodzielność i kreatywność

Mile widziane:

 • Doświadczenie we wdrażaniu i prowadzeniu projektów oraz zarządzanie projektami.
 • Certyfikat z metodyki zarządzania projektami np. Prince 2, PMO, MSP, PMP
 • Znajomość programu SAP
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dobra znajomość języka angielskiego

 

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w dynamicznym zespole
 • Bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość uczestnictwa w szkoleniach

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

 

 

gkpge_kariera_site