Samodzielny Specjalista ds. Projektów Innowacyjnych i Akceleracji Spółka: PGE Nowa Energia Nr ref: GKPGE/NE/8/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Realizacja projektów w ramach programu akceleracyjnego dla małych firm (seed/startup):
  • Przygotowanie i wdrożenie optymalnych metod pozyskiwania startupów, akceleracji w otoczeniu spółek Grupy Kapitałowej PGE i zakończenia współpracy z startupami
  • Udział w planowaniu kolejnych etapów rozwoju małych firm, w tym pozyskaniu inwestorów, przede wszystkim w ramach Grupy Kapitałowej PGE
  • Realizacja zadań analitycznych związanych z obsługą inwestycji kapitałowych
 • Ciągłe udoskonalanie metodyki wdrażania projektów i efektywności ich realizacji

 

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z rozwojem małych firm (rozwojem małych firm na etapie seed/startup), w szczególności rekrutacją, akceleracją i wyjściem z poszczególnych projektów
 • Doświadczenie z procesów akceleracji
 • Doświadczenie w zakresie analityki biznesowej
 • Zbudowana sieć kontaktów z kontrahentami zewnętrznymi – akceleratory, inwestorzy, inni interesariusze rynku
 • Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu i wdrażaniu projektów oraz zarządzaniu czasem
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Doświadczenie związane z branżą energetyczną oraz znajomość polskiego rynku energetycznego będzie dodatkowym atutem

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Szansa na udział w unikalnym projekcie

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Nowa Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Nowa Energia Sp. z o.o. pod adresem e-mail: iod.pgene@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody

V.Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

gkpge_kariera_site