Samodzielny Specjalista ds. Obsługi Klienta Spółka: PGE Nowa Energia Sp. z o.o. Nr ref: GKPGE/NE/5/2020 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Administracyjne wsparcie sieci sprzedaży fotowoltaiki dla prosumentów
 • Sprawdzanie możliwości realizacji zamówień klienta pod kątem dostępności terminów i komponentów
 • Kontakt telefoniczny i mailowy z klientami celem ustalenia terminu montażu
 • Opieka nad klientem do czasu zakończenia montażu
 • Zarządzanie kalendarzem i koordynacja pracy grup instalatorskich
 • Dbanie o relację z klientami i kształtowanie dobrego wizerunku firmy
 • Nadzór nad przepływem dokumentacji wykonawczej i powykonawczej
 • Współpraca z klientem w ramach procesu uzyskiwania finansowania i przyłączenia do sieci OSD
 • Wprowadzanie i sprawdzanie poprawności danych w systemie
 • Współpraca z innymi działami firmy

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie minimum średnie;
 • Minimum rok doświadczenia zawodowego we wsparciu procesu obsługi sprzedaży i instalacji fotowoltaiki dla prosumentów
 • znajomość oprogramowania wspierającego proces obsługi
 • Bardzo wysokie umiejętności komunikacyjne (z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi)
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word)
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Kreatywność
 • Dobra organizacja pracy własnej

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w Grupie PGE, największej w Polsce grupie energetycznej z ugruntowaną pozycją na rynku
 • Pracę w Grupie PGE, która według badania Randstad Employer Brand Research 2019 jest w pierwszej dziesiątce najlepszych pracodawców w Polsce (docenione wysokie standardy takich wartości jak partnerstwo, rozwój, odpowiedzialność, stabilność zatrudnienia)
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju posiadanych kompetencji oraz nabywania zupełnie nowych związanych z dynamicznym rozwojem innych, perspektywicznych na rynku, projektów Spółki
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowy adekwatne do posiadanych umiejętności i motywacji do pracy
 • szerokie benefity dla pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Nowa Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Nowa Energia Sp. z o.o. pod adresem e-mail: pgene@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE informują, że w procesie rekrutacji mają prawo przetwarzać zakres Państwa danych określony w Kodeksie Pracy w art. 22¹ tj.: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dane te są przetwarzane przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. ze względu na obowiązek prawny.

Wszelkie dane, które wykraczają poza wskazany powyżej zakres, kandydat przekazuje dobrowolnie, a PGE S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE przetwarzają te dane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody kandydata na przetwarzanie tych danych.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE informuje, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy. Chodzi o dane takie jak: zdjęcie, zainteresowania, numer telefonu, adres mailowy, data i miejsce urodzenia, status rodzinny i inne, które kandydat chce przekazać w swojej ofercie.

gkpge_kariera_site