Samodzielny Specjalista – Administrator zasilania gwarantowanego bezprzerwowego części technologicznej (Administrator serwerowni) Spółka: PGE SA Nr ref: DAD/1/2020 Miejsce pracy: Warszawa

Głównym zadaniem osoby na tym stanowisku będzie zapewnienie sprawnego działania systemu awaryjnego źródła zasilania gwarantowanego bezprzerwowego i zabezpieczenie przed zakłóceniami w sieci zawodowej.

 Do zadań na tym stanowisku należeć będzie:

 • nadzór nad prawidłową pracą urządzeń systemu gwarantowanego,
 • kontrola przeglądu i konserwacji systemów zasilania gwarantowanego, 
 • zabezpieczenie pomieszczeń zasilania gwarantowanego i zespołów prądotwórczych przed dostępem osób nieuprawnionych,
 • kontrola pracy siłowni telekomunikacyjnej,
 • kontrola stanu łączników rozdzielni technologicznej n/n i wartości napięć zasilających,
 • pomiary napięć ogniw baterii akumulatorów współpracujących z UPS-ami i siłowniami telekomunikacyjnymi oraz napięć baterii akumulatorów systemu CT HICOM,
 • kontrola pracy systemów UPS,
 • zarządzanie budżetem i kosztami energii, rozliczanie kosztów realizacji umów,
 • wykonywanie pomiarów kontrolnych rezystencji izolacji kabli i zabezpieczeń różnicowo-prądowych,
 • wykonywanie prac naprawczych i kontrolnych obwodów zasilania urządzeń teleinformatycznych i infrastrukturalnych,
 • współpraca z kontrahentami oraz ze spółkami GK PGE, w tym sporządzanie umów/aneksów w zakresie rozliczania kosztów Systemu Zasilania Technologicznego, urządzeń klimatyzacji precyzyjnej (oraz towarzyszących systemów wentylacji mechanicznej),  rozliczania energii elektrycznej zużywanej do celów technologicznych,
 • prowadzenie i przygotowywanie niezbędnej dokumentacji.

Profil kandydata:

 • wykształcenie wyższe, preferowane o profilu elektryczno-informatycznym lub pokrewnym,
 • co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku administratora zasilania gwarantowanego bezprzerwowego części technologicznej lub pokrewnym,
 • zaświadczenie kwalifikacyjne D i E  powyżej 1kV (agregat powyżej 50kW, urządzenia pomiarowe),
 • certyfikat na F - gazy (gazy cieplarniane wykorzystywane w klimatyzacji),
 • wiedza w zakresie zasilania gwarantowanego bezprzerwowego,
 • znajomość zasad projektowania i działania sieci elektrycznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym zapoznawanie się z dokumentacją,
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Word oraz MS Excel,
 • mile widziana znajomość SAP.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • pracę w organizacji o stabilnej pozycji na rynku energetycznym,
 • bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego,
 • atrakcyjny system wynagrodzeń uwzględniający czytelny system premiowy,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • liczne świadczenia z ZFŚS,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka (14 sierpnia).

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.

Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE informuje, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy.

Jako kandydat możesz również wyrazić zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A oraz na udział w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez spółki naszej grupy kapitałowej.

Klauzula dotycząca zgody na przyszłe rekrutacje zamieszczona została na końcu formularza.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b. w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:

a. przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

b. przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza obszar EOG. Poszczególne państwa spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

Natomiast w  przypadku ich przetwarzania na terytorium państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych zgodnego  ze standardami EOG, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadni przewidzianymi w rozdziale V RODO.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

gkpge_kariera_site