Pracownik Centralnej Obsługi Operacyjnej Spółka: PGE Nowa Energia Nr ref: GKPGE/NE/6/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Obsługa systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji usług najmu samochodów i usług ładowania samochodów elektrycznych
 • Weryfikacja dokumentów w celu potwierdzenia możliwości realizacji usług (rejestracja klientów w systemie)
 • Obsługa klientów (telefoniczna, mailowa, korespondencyjna), wspomagana przez systemy informatyczne (czat/alerty) – druga linia wsparcia
 • Obsługa procesów rejestracji klientów, rozpatrywania reklamacji, rozwiązywanie skomplikowanych problemów klienta
 • Prowadzenie korespondencji z urzędami administracji publicznej oraz firmami uczestniczącymi w obsługiwanych procesach (kontakty z kontrahentami: obsługa lokalna, dostawcy systemów informatycznych, dostawcy systemu opłat, dostawcy stacji ładowania samochodów elektrycznych)
 • Przeprowadzanie szkoleń dla pierwszej linii wsparcia z procesów i podstawowych czynności systemowych

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie minimum średnie
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy operacyjnej z systemami typu CRM, systemami informatycznego zarządzania usługami
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i korespondencji oraz praktycznego korzystania z dokumentacji/systemów informatycznych/obsługowych w języku angielskim
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i korespondencji z klientem
 • Umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów technicznych i serwisowych (np. upload firmware’u stacji ładowania, restart urządzeń) - będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość pakietu MS Office w szczególności MS Word i MS Excel
 • Doświadczenie z przeprowadzania szkoleń z zakresu obsługi procesów będzie dodatkowym atutem
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Otwartość na zmiany
 • Sumienność, dokładność, odpowiedzialność

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Szansa na udział w unikalnym projekcie

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Nowa Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Nowa Energia Sp. z o.o. pod adresem e-mail: pgene@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

gkpge_kariera_site