Obchodowy Urządzeń Dystrybucji IOS Spółka: PGE GiEK - O. ZE Dolna Odra Nr ref: 60/GK i 43/Z/2019 Miejsce pracy: Szczecin

Miejsce pracy: Elektrociepłownia Pomorzany w Szczecinie

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

Obchodowy Urządzeń Dystrybucji IOS:

 • Prowadzi eksploatację i sprawuje nadzór nad prawidłową pracą urządzeń i instalacji technologicznych znajdujących się w Budynku Dystrybucji Popiołu (BSDP), uczestniczy w procesie rozładunku wody amoniakalnej.
 • Obsługuje przynależne urządzenia w tym: wagi samochodowe zlokalizowane w BSDP i na składowisku odpadów paleniskowych, urządzenia rozładowcze i załadowcze pojazdów samochodowych znajdujące się w BSDP, zbiorniki magazynowe z przynależnymi urządzeniami pomocniczymi, sprężarkownię.
 • Wykonuje nw. czynności: prowadzi ewidencję/dokumentację związaną z przyjęciem reagenta, prowadzi ewidencję/dokumentację związaną z wydaniem popiołu lotnego i produktu po reakcyjnego, obsługuje program wagowy, którego jednym z elementów jest stanowisko komputerowe, zapewnia prawidłową kontrolę pracy nadzorowanych urządzeń poprzez wykonywanie cyklicznych obchodów kontrolnych, wykonuje czynności konserwacyjne.
 • Wykonuje prace o charakterze fizycznym. Realizacja powierzonych zadań będzie się wiązała z pracami wykonywanymi na wysokości, oraz przemieszczaniem się pomiędzy poziomami od 0,0m do 36,5 m, ciągi komunikacyjne wykorzystują klatkę schodową wyposażoną w kratki ażurowe.

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne średnie zawodowe, zasadnicze zawodowe o kierunku mechanicznym lub pokrewnym.
 • Wykształcenie wyższe techniczne - bez stażu, wykształcenie średnie zawodowe - 1 rok stażu o kierunku mechanicznym lub pokrewnym, wykształcenie zasadnicze zawodowe lub ogólne - 2 lata stażu o kierunku mechanicznym lub pokrewnym.
 • Mile widziane posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego „E”, w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych Grupa II pkt: 2.5, 2.6, 2.7, 2.10
 • Uprawnienia TDT do obsługi kategoria II kl.3 Materiały ciekłe zapalne i 8 Materiały żrące wg RID dla pracowników obsługujących urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. W razie braku powyższych uprawnień konieczne będzie ich zdobycie w okresie szkolenia stanowiskowego.
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office.
 • Umiejętność prowadzenia eksploatacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji zgodnie z kwalifikacjami.
 • Znajomość zagadnień związanych z procesem technologicznym dotyczącym Instalacji Odsiarczania Spalin.
 • Znajomość praktycznej wiedzy z zakresu mechaniki.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Możliwość zdobycia uprawnień

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie (97-400), przy ul. Węglowej 5 , PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra z siedzibą w Nowym Czarnowie 76 (74-105).

2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pod adresem e-mail: iod.giekeld@gkpge.pl, pod numerem telefonu +48 8225540 lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody

5. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

7. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE informują, że w procesie rekrutacji mają prawo przetwarzać zakres Państwa danych określony w Kodeksie Pracy w art. 22¹ tj.: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dane te są przetwarzane przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. ze względu na obowiązek prawny.

Wszelkie dane, które wykraczają poza wskazany powyżej zakres, kandydat przekazuje dobrowolnie, a PGE S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE przetwarzają te dane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody kandydata na przetwarzanie tych danych.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE informuje, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy. Chodzi o dane takie jak: zdjęcie, zainteresowania, numer telefonu, adres mailowy, data i miejsce urodzenia, status rodzinny i inne, które kandydat chce przekazać w swojej ofercie.

gkpge_kariera_site