Monter Remontu Maszyn i Urządzeń Elektroenergetycznych Spółka: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Nr ref: - Miejsce pracy: Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Diagnostyka, naprawy, przeglądy i remonty generatorów, silników elektrycznych 0,4 i 6kV
 • Usuwanie usterek generatora i w układzie wzbudzenia
 • Remonty, wymiana łożysk, przezwajanie silników elektrycznych 0,4 i 6kV
 • Konserwacje i naprawy urządzeń elektrycznych nawęglania, IOS oraz urządzeń  elektrycznych specjalnych (spawarki, prostowniki itp.)
 • Usuwanie usterek instalacji elektrycznej, oświetleniowo-siłowej budynków technologicznych i nietechnologicznych w Oddziale
 • Przeglądy, wymiany silników Pomp Wody Zasilających oraz wymiany, remonty chłodnic generatora, wzbudnicy i defensora
 • Wymiany napędów  0,4 i 6kV w obiektach technologicznych w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie średnie techniczne lub zasadnicze zawodowe, preferowany kierunek: elektromonter
 • Uprawnienia energetyczne Grupa I pkt 1,2,3,4,5,7,9 w zakresie „E”, w razie braku zdobycie uprawnień zgodnie z planem szkolenia
 • Znajomość budowy silników elektrycznych, predyspozycje do przezwajania silników 0,4 i 6kV, instalacji elektrycznej, budowy rozdzielń
 • Predyspozycje do pracy w zespole, komunikatywność, sumienność

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Możliwości rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – Dz. U.  Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, posiadane uprawnienia, kwalifikacje
 • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia kwalifikacyjnego „E” – w przypadku ich posiadania

Przedkładane dokumenty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata oraz opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGE GiEK S.A. - Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego w PGE GiEK S.A. -Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. Nr 10, poz. 926 z późn. zm.)”.

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać osobiście, przesłać pocztą bądź przesłać na adres e-mail agnieszka.kaszuba@gkpge.pl,  z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Monter Remontu Maszyn i Urządzeń Elektroenergetycznych” do dnia 16.03.2018 r. Decyduje data wpływu do siedziby Oddziału.

Adres do korespondencji:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.- Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo - Wydział HR.

Informacji telefonicznej udziela Andrzej Stańczak Kierownik Działu Remontów Elektrycznych  nr tel. 91-822-56-42

Wybrani Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożone dokumenty zostaną zniszczone, chyba że kandydat zastrzeże w dokumentach aplikacyjnych, iż wnosi o ich odesłanie.