Monter Remontów Turbin i Urządzeń Pomocniczych Spółka: PGE GiEK - O. ZE Dolna Odra Nr ref: GKPGE/GIEK/1/2018 Miejsce pracy: Nowe Czarnowo (pow. gryfiński)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Utrzymanie sprawności technicznej w zakresie mechanicznym maszyn, instalacji i urządzeń, celem zapewnienia realizacji planu energii elektrycznej i cieplnej, w tym: turbogeneratorów, wraz z urządzeniami pomocniczymi, urządzeń instalacji odsiarczania spalin, urządzeń stacji demineralizacji wody, urządzeń pompowni centralnej, drenażowej i ścieków przemysłowo-deszczowych, oczyszczalni ścieków, urządzeń elektrolizerni, urządzeń wytwórczych ciepłownictwa, przemysłowej sieci ciepłowniczej miasta Gryfina wraz z węzłami własnymi u odbiorców.
 • Poszukiwanie i usuwanie nieprawidłowości pracy podległych urządzeń, usuwanie skutków awarii i usterek, przywracanie pod presją czasu podległych układów technologicznych do prawidłowej pracy.
 • Cykliczna i regularna kontrola techniczna stanu urządzeń wynikająca z obowiązujących przepisów i DTR.
 • Analizowanie stanu ruchowego urządzeń na podstawie oględzin zewnętrznych.

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie średnie zawodowe, średnie ogólne lub zasadnicze zawodowe.
 • Uprawnienia energetyczne Grupa II pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,10 w zakresie „E”.
 • Ogólna znajomość zasady działania konwencjonalnych bloków energetycznych i instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą.
 • Predyspozycje do pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Zdobycie uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie „E” zgodnie z planem szkolenia: w ciągu 3 m-cy od momentu zatrudnienia uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie remontów i konserwacji (grupa urządzeń II pkt 2,4,6) oraz do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia uprawnień kwalifikacyjnych do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie remontów i konserwacji (E - grupa II pkt 1,3,5,7,8,10).

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie (97-400), przy ul. Węglowej 5.

2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pod adresem e-mail: gieksa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

gkpge_kariera_site