Monter Remontów - Spawacz Spółka: PGE GiEK - O. ZE Dolna Odra Nr ref: 018,21/GK i Z/2019 Miejsce pracy: Nowe Czarnowo (pow. gryfiński), Szczecin

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Utrzymanie sprawności technicznej w zakresie mechanicznym maszyn, instalacji i urządzeń celem zapewnienia realizacji planu produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a w tym: kotłów, turbogeneratorów wraz z urządzeniami pomocniczymi, urządzeń stacji demineralizacji wody, urządzeń wytwórczych ciepłownictwa itp.
 • Poszukiwanie i usuwanie nieprawidłowości pracy podległych urządzeń, usuwanie skutków awarii i usterek, przywracanie pod presją czasu podległych układów technologicznych do prawidłowej pracy.
 • Cykliczna i regularna kontrola techniczna stanu urządzeń wynikająca z obowiązujących przepisów i DTR.
 • Udział w przygotowaniu urządzeń i instalacji energetycznych do remontu i ruchu. Natychmiastowe reagowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie technologicznym pracujących urządzeń.
 • Analizowanie stanu ruchowego urządzeń na podstawie oględzin zewnętrznych.

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie średnie ogólne lub zasadnicze zawodowe, preferowany kierunek: mechaniczny lub pokrewny.
 • Mile widziane prawo jazdy kat. B.
 • Wymagane uprawnienia spawalnicze do metody 111, lub 141, lub 135, lub 131.
 • Uprawnienia energetyczne Grupa II pkt 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.7, 2.10 w zakresie „E”, w razie braku zdobycie uprawnień w ciągu 3 miesięcy od momentu zatrudnienia.
 • Ogólna znajomość budowy i zasady działania konwencjonalnych bloków energetycznych w tym: turbin parowych, kotłów energetycznych, urządzeń instalacji odsiarczania spalin.,
 • Predyspozycje do pracy w zespole, dyspozycyjność, komunikatywność, sumienność.

 

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Możliwości rozwoju zawodowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie (97-400), przy ul. Węglowej 5.

2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pod adresem e-mail: gieksa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

gkpge_kariera_site