Młodszy Specjalista/Specjalista - administrator systemu klasy DLP Spółka: PGE Systemy Nr ref: GKPGE/SYS/68/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Współpraca przy utrzymaniu i rozwoju systemu klasy DLP (Data Loss Prevention)
 • Współudział w opracowywaniu, wdrażaniu i testowaniu przypadków użycia systemu DLP
 • Ścisła współpraca przy bieżącej obsłudze systemu DLP, współpraca z Zespołem CERT przy analizie incydentów bezpieczeństwa poprzez:
  • Tworzenie i testowanie polityk bezpieczeństwa przygotowanie wsadu merytorycznego do dokumentów
  • Dokumentowanie zmian w systemie
  • Dostarczanie informacji niezbędnej do udokumentowania wykrytych incydentów
 • Udział w rozwoju technicznym systemu DLP zgodnie z przyjętymi założeniami
 • Administracja systemem DLP, konfiguracja polityk, aktualizowanie i patchowanie systemu
 • Strojenie polityk bezpieczeństwa
 • Współpraca z dostawcą systemu w zakresie utrzymania i wdrażania nowych funkcjonalności

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie – preferowana informatyka lub pokrewne
 • Szeroka wiedza w zakresie bezpieczeństwa systemów, aplikacji i sieci
 • Znajomości zagrożeń sieciowych oraz systemów i technologii bezpieczeństwa
 • Dobra znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne poruszanie się w dokumentacji technicznej oraz udział w specjalistycznych szkoleniach i kursach
 • Zdolności analitycznego myślenia i umiejętności rozwiązywania złożonych problemów
 • Mile widziane posiadanie certyfikatów technicznych z zakresu systemów bezpieczeństwa lub obszaru bezpieczeństwa
 • Gotowość do poddania się procesowi pozyskania poświadczenia bezpieczeństwa umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych o klauzuli, co najmniej „Poufne”

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Stabilne zatrudnienie
 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjny pakiet socjalny

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie (00-833), przy ul. Sienna 75

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Systemy S.A. pod adresem e-mail: iod_pgesystemy@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IV. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

gkpge_kariera_site