Młodszy Specjalista ds. bezpieczeństwa IT Spółka: PGE Systemy Nr ref: GKPGE/SYS/41/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Monitorowanie systemów bezpieczeństwa IT
 • Obsługa systemów wspomagających monitorowanie bezpieczeństwa IT
 • Reagowanie, kategoryzacja oraz eskalacja zdarzeń do kolejnych linii wsparcia w zespole
 • Współtworzenie rekomendacji, oraz prowadzenie działań mitygujących w zakresie wykrytych naruszeń oraz ryzyk dotyczących bezpieczeństwa IT
 • Udział w pracach zespołu CSIRT – Computer Security Incident Response Team
 • Prowadzenie monitoringu online aplikacji oraz infrastruktury IT na bazie dedykowanych systemów,
 • Monitorowanie i kontrolowanie bezpieczeństwa IT, oraz przygotowywanie raportów
 • Współpraca z jednostkami CERT w Polsce i na świecie

Profil idealnego kandydata:

 • Wyższe wykształcenie informatyczne lub pokrewne, mile widziani kandydaci również w trakcie studiów
 • Zainteresowanie dziedziną bezpieczeństwa IT
 • Chęć przyswajania wiedzy w obszarze bezpieczeństwa IT
 • Duża chęć do podnoszenia swoich umiejętności i zdobywania wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa IT
 • Znajomość budowy oraz działania sieci komputerowych
 • Znajomość konfiguracji oraz administracji systemami operacyjnymi z rodziny Windows, Linux,
 • Znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie zapewniającym swobodne czytanie dokumentacji technicznej
 • Umiejętności analitycznego myślenia
 • Komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej
 • Umiejętności pracy pod presją
 • Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie kraju.

 

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Znajomości rozwiązań w zakresie zabezpieczenia materiałów dowodowych
 • Znajomość zagrożeń sieciowych oraz systemów i technologii bezpieczeństwa,
 • Doświadczenie we wdrażaniu bądź wykorzystywaniu systemów z obszaru bezpieczeństwa IT
 • Posiadanie certyfikatów branżowych z obszaru systemów operacyjnych, sieci, bezpieczeństwa.

 

Ze swojej strony gwarantujemy:

 

 • Dostęp do najnowocześniejszych narzędzi wspomagających pracę zespołu
 • Szkolenia z najnowszych systemów oraz technologii wspomagających pracę zespołu
 • Rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Transfer wiedzy od pozostałych członków zespołu
 • Stabilne zatrudnienie
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznym zespole
 • Atrakcyjny pakiet socjalny

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie (00-833), przy ul. Sienna 75

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Systemy S.A. pod adresem e-mail: iod_pgesystemy@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IV. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

gkpge_kariera_site