Młodszy Mechanik Napraw Sprzętu Transportu Wewnętrznego, Ciężkiego, Kolejowego i Gospodarki Olejowej docelowo Mechanik Napraw Sprzętu Transportu Wewnętrznego, Ciężkiego, Kolejowego i Gospodarki Olejowej – 2 etaty Spółka: PGE GiEK - O. ZE Dolna Odra Nr ref: 76/GK i 57/Z 2020 Miejsce pracy: Szczecin, Nowe Czarnowo (pow. gryfiński)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

  • Utrzymanie sprawności technicznej w zakresie mechanicznym, hydraulicznym i elektrycznym urządzeń transportu wewnętrznego: spycharek gąsienicowych, ładowarek i koparko-ładowarek kołowych, żurawi samojezdnych, wózków jezdniowych platformowych i widłowych oraz pojazdów silnikowych i przyczep, celem zapewnienia realizacji planu produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a w tym: prace związane z naprawą, konserwacją, przeglądami, remontami.
  • Sprawowanie nadzoru nad prawidłową pracą maszyn i urządzeń podlegających pod UDT i TDT oraz usuwanie usterek.

Profil idealnego kandydata:

  • Wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe – preferowany kierunek mechaniczny lub pokrewny.
  • Prawo jazdy kat.: B i C
  • Uprawnienia Energetyczne; posiadanie lub uzyskanie w ciągu 12 miesięcy od momentu zatrudnienia uprawnień energetycznych Grupa i rodzaj urządzeń, instalacji i sieci: 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.10 w zakresie eksploatacji „E”.
  • Posiadanie podstawowych uprawnień do obsługi suwnicy i żurawia stacjonarnego IIs, lub ich uzyskanie w ciągu 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
  • Znajomość budowy spycharek gąsienicowych, ładowarek i koparko-ładowarek kołowych, żurawi samojezdnych, wózków jezdniowych platformowych i widłowych oraz pojazdów silnikowych i przyczep.
  • Umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów technicznych, umiejętność korzystania z DTR sprzętu transportu wewnętrznego i technologicznego, odporność na stres, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Ze swojej strony gwarantujemy:

  • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
  • Możliwości rozwoju zawodowego

Oferty kandydatów zawierające CV proszę przesyłać do 18.02.2020 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie (97-400), przy ul. Węglowej 5, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra z siedzibą w Nowym Czarnowie 76 (74-105).

2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pod adresem e-mail: iod.giekeld@gkpge.pl, pod numerem telefonu +48 91 822 55 40 lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody

5. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

7. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE informują, że w procesie rekrutacji mają prawo przetwarzać zakres Państwa danych określony w Kodeksie Pracy w art. 22¹ tj.: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dane te są przetwarzane przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. ze względu na obowiązek prawny.

Wszelkie dane, które wykraczają poza wskazany powyżej zakres, kandydat przekazuje dobrowolnie, a PGE S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE przetwarzają te dane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody kandydata na przetwarzanie tych danych.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE informuje, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy. Chodzi o dane takie jak: zdjęcie, zainteresowania, numer telefonu, adres mailowy, data i miejsce urodzenia, status rodzinny i inne, które kandydat chce przekazać w swojej ofercie.

gkpge_kariera_site