Kontroler Biznesowy Spółka: PGE SA Nr ref: DK/3/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Współudział w opracowywaniu budżetu komórki organizacyjnej
 • Aktualizowanie budżetu zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • Opracowywanie prognoz realizacji budżetu
 • Bieżące monitorowanie realizacji budżetu komórki organizacyjnej oraz okresowe przygotowywanie raportów z wykonania budżetu dla wewnętrznych potrzeb komórki organizacyjnej
 • Sporządzanie problemowych analiz w zakresie działalności komórki organizacyjnej
 • Zapewnienie przestrzegania terminów obowiązujących w procesie tworzenia i monitorowania realizacji budżetów w spółce
 • Prawidłowa kwalifikacja i rejestracja zdarzeń gospodarczych na poszczególne rodzaje kosztów i obiektów kontrolingowych, występowanie o dokonanie przeksięgowań
 • Obsługa w zakresie umów i zleceń cywilnoprawnych zawieranych i nadzorowanych przez komórkę organizacyjną
 • Administrowanie i/lub archiwizacja dokumentów źródłowych, w tym dokumentów związanych z tworzeniem i monitorowaniem budżetu komórki organizacyjne oraz umowami zawartymi przez jednostkę organizacyjną

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, finansowe)
 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym minimum 3 lata na stanowisku Kontrolera Biznesowego
 • Dobra znajomość programu SAP – moduł CO, MM, SD
 • Znajomość prawa podatkowego
 • Znajomość zasad rachunkowości finansowej, rachunku kalkulacyjnego kosztów
 • Znajomość zasad i metod budżetowania
 • Sprawne posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel i edytorem tekstu MS Word
 • Odpowiedzialność / samodzielność
 • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych na wszystkich szczeblach organizacji

Dodatkowymi atutami będą:

 • Znajomość SAP FC
 • Znajomość branży energetycznej

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie w renomowanej polskiej spółce
 • Pracę w dynamicznym zespole
 • Bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość uczestnictwa w szkoleniach

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

 

 

gkpge_kariera_site