Kierownik Zespołu Cen Transferowych Spółka: PGE SA Nr ref: DSP/2/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Koordynacja oraz weryfikacja prac podległych pracowników w obszarze sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz analiz benchmarkingowych
 • Kierowanie centralnym zespołem ds. cen transferowych dla Grupy Kapitałowej PGE
 • Weryfikacja przepływów wewnątrzgrupowych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa podatkowego
 • Weryfikacja i wsparcie w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych – local file, master file, raport CbC,
 • Opracowywanie analiz przepływów wewnątrzgrupowych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa podatkowego w zakresie cen transferowych
 • Koordynacja prac przy ustalaniu polityki cen transferowych oraz przy tworzeniu strategii cenowych Udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących cen transferowych lub transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • Przygotowywanie analiz w zakresie istnienia obowiązku w obszarze cen transferowych
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu tematyki cen transferowych w Grupie Kapitałowej PGE
 • Reprezentowanie spółek Grupy Kapitałowej PGE przed organami podatkowymi w sprawach z zakresu cen transferowych
 • Udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących cen transferowych lub transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane ekonomiczne(rachunkowość, finanse) i/lub matematyczne
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w obszarze cen transferowych
 • Doświadczenia w zarządzaniu zespołem
 • Doświadczenie z  zakresu sporządzania analiz benchmarkingowych
 • Doskonała znajomość przepisów z zakresu cen transferowych
 • Znajomość procesów gospodarczych w branży energetycznej
 • Zainteresowanie prawem podatkowym w obszarze wykraczającym poza ceny transferowe
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym będzie atutem
 • Zdolność analitycznego oraz kreatywnego myślenia
 • Skrupulatność w realizacji powierzonych zadań

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie w renomowanej polskiej spółce
 • Pracę w dynamicznym zespole
 • Bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość uczestnictwa w szkoleniach

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

 

 

gkpge_kariera_site