Kierownik Projektu ds. Fundamentów Spółka: PGE Energia Odnawialna Nr ref: GKPGE/EO/BMW/09/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Planowanie procesu projektowania oraz doboru fundamentów na Morskiej Farmie Wiatrowej
 • Budowanie docelowego zespołu projektowego w ramach pakietu technicznego Fundamenty
 • Przeprowadzanie wstępnych analiz oraz koncepcji potencjalnych typów fundamentów w celu wyboru najbardziej optymalnego typu fundamentu
 • Nadzór oraz współpraca z podwykonawcami w zakresie projektowania fundamentów na potrzeby uzyskania Pozwolenia na Budowę (Basic Design) oraz projektów wykonawczych (Detail Design)
 • Określenie wymagań i parametrów niezbędnych do uwzględnienia we wstępnych i szczegółowych badaniach geotechnicznych z punktu widzenia doboru fundamentów pod turbiny i morskie stacje transformatorowe
 • Określenie wymogów i parametrów danych MetOcean pod kątem projektowania i doboru fundamentów
 • Wsparcie i udział w projektach mających na celu rozwój nowych metod oraz rozwiązań projektowych wpływających na optymalizację kosztową Projektu w zakresie posadowienia turbin wiatrowych
 • Planowanie oraz nadzorowanie procesu certyfikacji fundamentów
 • Współpraca z innymi biurami i departamentami Spółki zaangażowanymi w realizację projektu

 

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne z Geologii Inżynierskiej lub równoważne
 • Co najmniej 5 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Bardzo dobre zrozumienie procesu projektowania fundamentów Morskich Farm Wiatrowych lub innych struktur morskich
 • Praktyczne doświadczenie w przeprowadzaniu wszystkich lub niektórych analiz w zakresie tj. Stan graniczny nośności (ULS- Ultimate Limit State), Stan graniczny użytkowalności (SLS - Serviceability Limit State), Stan graniczny zmęczenia (FLS- Fatigue Limit State), Przypadkowy stan graniczny (ALS - Accidental Limit State), Analizy i Modelowanie Elementów Skończonych (FE modelling)
 • Bardzo dobra znajomość standardów oraz norm dotyczących wymogów projektowania fundamentów na Morskich Farmach Wiatrowych (np. ISO, DNV, NORSOK, API)
 • Biegła znajomość języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa technicznego
 • Komunikatywność oraz umiejętność pracy w międzynarodowym zespole
 • Aktywne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa, samodzielność

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Zatrudnienie w spółce będącej częścią największej krajowej Grupy Kapitałowej sektora energetycznego
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Szansę na udział w realizacji unikatowego projektu

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-876), przy ul. Ogrodowej 59a.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Energia Odnawialna S.A. pod adresem e-mail: eosa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

 

gkpge_kariera_site