Kierownik Projektu Spółka: PGE Energia Odnawialna Nr ref: GKPGE/EO/DI/07/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Koordynowanie i nadzór nad realizacją budów elektrowni fotowoltaicznych na terenie Polski
 • Inicjowanie i kontrola fazy projektowej, nadzór oraz walidacja dokumentacji technicznej
 • Koordynowanie procesu uzyskania pozwolenia na budowę, zgód i pozwoleń niezbędnych dla fazy realizacyjnej elektrowni
 • Tworzenie przedmiarów, harmonogramów i budżetów inwestycji w fazie przygotowawczej i realizacyjnej
 • Opracowywanie dokumentacji SIWZ, w tym programu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb udzielania zamówienia publicznego na wykonanie elektrowni fotowoltaicznych
 • Udział w procesie pozyskiwania generalnych wykonawców i dostawców dla realizacji budowy elektrowni fotowoltaicznych
 • Planowanie i organizacja procesu budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych
 • Koordynowanie i nadzór nad kierownikami robót
 • Pełnienie funkcji inspiratora nadzoru w procesie budowy
 • Bieżący nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
 • Koordynowanie współpracy z wykonawcami, dostawcami i kierownikami robót
 • Analiza i zarzadzanie relacjami z interesariuszami w fazie realizacyjnej
 • Analiza, weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektów PV w procesach M&A – członek zespołu technicznego due dilligence
 • Opracowywanie standardów technicznych i wykonawczych instalacji fotowoltaicznych w GK PGE
 • Monitorowanie nowych technologii w celu optymalizacji kosztów i technologii procesu inwestycyjnego

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo, elektroenergetyka)
 • Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku przy realizacji inwestycji budowlanych lub infrastrukturalnych (preferowane inwestycje z obszaru energetyki)
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
 • Bardzo dobra znajomość oprogramowania Auto-Cad i pakietu Ms Office (w szczególności Excel, Word, MS Project)
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz koordynowania przedsięwzięć o wysokim stopniu złożoności
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne oraz umiejętności pracy w zespole
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Gotowość do podróży służbowych
 • Mile widziana znajomość programu SAP

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego
 • Wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i zaangażowania oraz pakiet benefitów
 • Przyjazną atmosferę w pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-876), przy ul. Ogrodowej 59a.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Energia Odnawialna S.A. pod adresem e-mail: eosa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

 

gkpge_kariera_site