Inżynier w Wydziale Przyłączania i Rozwoju Spółka: PGE Dystrybucja - O. Warszawa Nr ref: PGED/OW/61/19 Miejsce pracy: Legionowo

Miejsce pracy: Legionowo; Rejon Energetyczny Legionowo/Wydział Przyłączania i Rozwoju ze świadczeniem pracy na terenie działania Rejonu Energetycznego

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:

 • Opracowywanie oraz terminowe przekazywanie wnioskodawcom warunków przyłączenia i propozycji umów przyłączeniowych,
 • Redagowanie i edycja technicznych warunków przyłączenia,
 • Sporządzanie kalkulacji kosztów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
 • Opracowywanie i edycja umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
 • Opracowywanie i edycja aneksów umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
 • Nadzór procesu negocjacji i zawierania umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
 • Udział w odbiorach technicznych,
 • Opracowywanie i wydawanie klientom dokumentów potwierdzających możliwość świadczenia usług dystrybucji,
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym obiegiem dokumentów oraz nad terminowych ich sporządzaniem,
 • Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań,
 • Obsługa systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie inwestycyjnym i rozliczeniowym (SAP, PO, PNO, ZBYT, D3S),
 • Przygotowywanie sprawozdań i raportów.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku elektrycznym lub pokrewnym,
 • Wskazane świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji do 1kV (mile widziane powyżej 1kV),
 • Znajomość pakietu MS Office (w szczególności Ms Word i MS Excel),
 • Mile widziana znajomość programu SAP,
 • Samodyscyplina i samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • Łatwość komunikowania się i umiejętność pracy w zespole.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Szansę rozwoju zawodowego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Dystrybucja S.A. (adres: ul. Garbarska 21A; 20‑340 Lublin)

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Dystrybucja S.A. pod adresem e-mail dane.osobowe@pgedystrybucja.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez okres 3 lat w celu realizacji przyszłych rekrutacji

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy o praktyki, której stroną jest kandydat

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne)

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, realizacji zawartej umowy oraz wynikające z tego obowiązki prawne,

b) w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od chwili wyrażenia zgody;

V. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

gkpge_kariera_site