Inzynier ds. Przyłączeń Spółka: PGE Dystrybucja - Oddział Skarżysko-Kamienna Nr ref: PGED/OSK/01/2020 Miejsce pracy: Skarżysko-Kamienna

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie m. in.:

 • sporządzanie, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami w tym zakresie, projektów umów o przyłączenie dla podmiotów z grup przyłączeniowych: odbiorcy - II, III, VI dla napięć wyższych niż 1 kV, wytwórcy – wszystkie grupy
 • uzyskiwanie zgód korporacyjnych dla dużych zadań przyłączeniowych
 • obsługa zawierania umów
 • sporządzanie wniosków inwestycyjnych w celu realizacji zobowiązań Oddziału wynikających z zawartych umów o  przyłączenie
 • monitorowanie i koordynowanie procesu przyłączania podmiotów realizowanego w ramach zawartych umów (współpraca z Podmiotami, Wydziałem Inwestycji, RE , Działem Rozwoju)
 • sporządzanie ewentualnych aneksów do zawartych umów o przyłączenie
 • kompletowanie dokumentów i danych w systemie potwierdzających zrealizowanie robót związanych z przyłączeniem przez PGE Dystrybucja S.A. (protokół odbioru, kompletne nakłady na elementach PSP), wystawianie faktur opłaty za przyłączenie, wystawianie dokumentu Informacja o możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej
 • kompletowanie dokumentów potwierdzających zrealizowanie zobowiązań podmiotu (protokół sprawdzenia instalacji podmiotu do układów pomiarowych, protokół sprawdzenia układów pomiarowych, oświadczenie Podmiotu i wykonawcy, sprawdzenie zapłaty faktury), wystawianie dokumentu Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw
 • prowadzenie ww. spraw w systemie PNO i SAP
 • rozwiązywanie umów i ich rozliczanie, wystawianie dokumentów rozliczeniowych (faktury korygujące, noty)
 • obsługa odwołań, skarg i reklamacji z obszaru przyłączania z wyłączeniem obszaru warunków o przyłączenie (dla spraw prowadzonych w Dziale Przyłączeń i w RE kierowanych do rozpatrzenia w Oddziale).
 • przygotowywanie materiałów i wyjaśnień dla instytucji kontrolnych i regulacyjnych związanych z przyłączeniami do sieci
 • opiniowanie umów o przyłączenie opracowanych w RE, które na podstawie odrębnych dokumentów podpisywane są w Centrali Oddziału
 • przygotowanie danych do Planu Rozwoju (aktualizacji, wykonania) w zakresie prowadzonych zadań, poniesionych nakładów na przyłączenia
 • przygotowanie danych do Planu Inwestycyjnego w zakresie planowanych nakładów, zakresów, opłat za przyłączenie
 • uczestnictwo w prowadzonych kontrolach działalności przyłączeniowej w RE
 • współpraca z Wydziałami RP w RE w zakresie rozwiązań spraw problemowych z obszaru przyłączeń
 • prowadzenie sprawozdawczości i raportów związanych z przyłączeniami do sieci w zakresie przychodów z opłat za przyłączenie, ponoszonych nakładów na przyłączenia (dane do DTA, G10.4 Dz.10, P01, planowane przychody z opłat za przyłączenie, nakłady i opłaty dla Wydziału Kontrolingu, inne wymagane na bieżąco)
 • współpraca z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Oddziału w celu efektywnej realizacji zadań.

Profil kandydata:

 • wykształcenie wykształcenie wyższe o profilu elektrycznym
 • wiedza z zakresu organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
 • dyspozycyjność
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz programów pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • umiejętność redagowania korespondencji oraz bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej
 • samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność analitycznego myślenia i negocjacji
 • umiejętność pracy zespołowej oraz pracy pod presją czasu
 • wysoka kultura osobista i umiejętność komunikacji

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzenie wiedzy
 • ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • atrakcyjny pakiet socjalny

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin), zwana dalej Spółką.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Spółce pod adresem e-mail: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.

Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie.

Informujemy, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy.

Klauzula dotycząca zgody na przyszłe rekrutacje zamieszczona została poniżej

c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b. w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c. w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji, w związku z obowiązkiem dowodowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

V. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:

a. przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

b. przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

gkpge_kariera_site