Inspektor Ochrony Danych Osobowych Spółka: PGE EJ1 Nr ref: ZD/1/2020 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie: 

 • Informowanie Administratora Danych, podmiotów przetwarzający oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych i doradza w tej sprawie,
 • Monitorowanie procesów przetwarzania danych w Spółce,
 • Monitorowanie działań podmiotów zewnętrznych zaangażowanych przez Spółkę w ramach zawartych umów w procesy przetwarzania danych,
 • Monitowanie i aktualizowanie treści stosowanych w Spółce klauzul informacyjnych, klauzul zgody i klauzul poufności dotyczących danych osobowych,
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w zakresie wynikającym z realizowanych zadań,
 • Udzielanie wytycznych i zaleceń w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz w uzasadnionych przypadkach monitorowanie wykonania tychże wytycznych i zaleceń,
 • Podejmowanie działań zwiększających świadomość bezpieczeństwa danych osobowych, prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych,
 • Pełnienie roli punktu kontaktowego dla podmiotów danych, pracowników Spółki i podmiotów zewnętrznych zaangażowanych przez Spółkę w procesy przetwarzania danych,
 • Reprezentowanie Administratora Danych Osobowych wobec organu nadzorczego oraz wobec innych podmiotów zewnętrznych,
 • Wydanie opinii dla potrzeb Zarządu i pracowników Spółki w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, opiniowanie projektów umów, w szczególności umów powierzenia przetwarzania Danych,
 • Podejmowanie decyzji w sprawie identyfikacji nowych lub zaprzestania dotychczasowych czynności przetwarzania danych,
 • Przygotowywanie dla potrzeb Zarządu Spółki informacji na temat prowadzonych postępowań związanych ze sposobem przetwarzania danych osobowych oraz czynności związanych z wynikami kontroli przeprowadzonych przez organ nadzorczy lub inne organy uprawnione,
 • Inicjowanie działań poprawiających ochronę oraz przywracających zabezpieczenia danych osobowych, a także działań dostosowawczych lub odwoławczych w odniesieniu do wyników kontroli zewnętrznych,
 • Podejmowanie stosownych działań w przypadkach dotyczących naruszeń ochrony danych osobowych dotyczących Spółki lub przetwarzanych w Spółce,
 • Współpraca z pracownikami komórek organizacyjnych właściwych ds. bezpieczeństwa, audytu i kontroli, Compliance i obsługi prawnej,
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez nadzorującego Członka Zarządu Spółki,
 • Postępowanie zgodne z procedurami i przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego zgodnie z przepisami prawa pracy i ustalonym w umowie rodzajem pracy.

Profil idealnego kandydata: 

 • Wykształcenie wyższe,
 • Preferowany kierunek/specjalizacja: prawo, administracja,
 • Dobra znajomość języka angielskiego (poziom B2) w mowie i piśmie,
 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony danych osobowych (ABI/IOD),
 • Doświadczenie zawodowe wynikające z pracy inspektora Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Znajomość aktualnie obowiązujących aktów prawnych i wytycznych odnoszących się do ochrony danych osobowych oraz biegłej znajomości dokumentacji i standardów stosowanych w przedsiębiorstwie w obszarze ochrony danych osobowych, a także regulacji i norm dotyczących bezpieczeństwa informacji / systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

Dodatkowymi atutami będą: 

 • Szkolenia specjalistyczne w zakresie ochrony danych osobowych dedykowane dla Inspektorów Ochrony Danych,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniającego do dostępu do dokumentów niejawnych o klauzuli „tajne”.

Ze swojej strony gwarantujemy: 

 • Możliwości rozwoju zawodowego,
 • Szansę na udział w unikalnym projekcie inwestycyjnym,
 • Benefity pozapłacowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że

I Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE EJ 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-542), przy ul. Mokotowskiej 49.

II W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE EJ 1 sp. z o.o. pod adresem e-mail: iod.ej1@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 22¹ 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, a o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, także wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

b)na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres danych wskazany w art. 22¹ 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, a także dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie z wizerunkiem oraz inne dane, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie, przekazuje Pan/Pani i zgadza się na ich przetwarzanie dobrowolnie.

Informujemy, że złożenie przez Panią/Pana oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” jest działaniem oznaczającym wyrażenie zgody na  przetwarzanie tych danych zawartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy, przy czym klauzula dotycząca Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji zamieszczona została w dalszej części niniejszego formularza.

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego i w trakcie jego realizacji (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne)

IV Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

 a) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji, tj. do 12 miesięcy; w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych  w celach przyszłych rekrutacji, wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia ww. zgody;

b)w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne - przez okres wskazany w pkt. IV a. powyżej, w związku z obowiązkiem dowodowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

V Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:

 a) przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem;

b) przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane.

VIII Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w  przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia. 

IX Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

X Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Treść zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji:

☐ TAK                    ☐ NIE

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez PGE EJ 1 sp. z o.o., w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej PGE EJ 1 sp. z o.o. i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną trwale usunięte.

gkpge_kariera_site