Inspektor Ochrony Danych Spółka: PGE Nowa Energia Nr ref: IOD/1/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Informowanie administratora danych, podmioty przetwarzające oraz pracowników przetwarzających dane osobowe o spoczywających na nich obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w tym: monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz regulacji wewnętrznych w tym obszarze, przeprowadzanie audytów z obszaru ochrony danych osobowych, udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, współpraca z organem nadzorczym.
 • Uczestnictwo w prowadzeniu kontroli rocznych i doraźnych w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa. Współuczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań z kontroli dla Prezesa Zarządu. Tworzenie i opiniowanie na rzecz komórek organizacyjnych Spółki i PGE procedur i umów pozostających w ich kompetencji.
 • Współpraca z PGE Systemy w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego przetwarzania danych osobowych. Opiniowanie regulacji w przedmiotowym zakresie.
 • Nadzorowanie zadań dot. tajemnicy przedsiębiorstwa, uregulowanych ustawowo oraz wewnętrznymi regulacjami Spółki.
 • Wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD), w szczególności:
  • zapewnienie prawidłowej i efektywnej realizacji zadań nałożonych na IODI,
  • przygotowywanie pism, w tym m.in.:
 • aktualizacji dokumentacji obowiązującej w Spółce w zakresie ochrony danych osobowych,
 • treści klauzul informacyjnych, klauzul zgody i klauzul poufności;
  • sprawozdań i informacji o stanie zrealizowanych spraw,
  • współdziałanie opiekunami czynności przetwarzania danych , w szczególności w zakresie prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych,
  • współpraca z Inspektorem Ochrony Danych podmiotu realizującego usługi teleinformatyczne na rzecz Spółki, w zakresie stosowania środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych,
  • prowadzenie szkoleń dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
  • przedstawianie propozycji wdrażania nowych narzędzi, procedur organizacyjnych oraz sposobów zarządzania, które prowadzą do wzmocnienia bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych,
  • monitorowanie działania i skuteczności zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych,
  • monitorowanie fizycznych zabezpieczeń obszarów, w których przetwarzane są dane osobowe,
  • realizację innych zadań zleconych przez administratora danych.
 • Przygotowywanie i dokonywanie przeglądów Procedur w zakresie ochrony danych osobowych w Spółce w oparciu o obowiązujące GK PGE procedury.
 • Monitorowanie wykonania wdrożonych rozwiązań.
 • Przygotowywanie raportów dla Zarządu w ww. zakresie.
 • Monitorowanie implementacji zapisów Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane prawnicze,
 • Minimum 3 -letnie doświadczenie na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych,
 • Posiadanie fachowej wiedzy w zakresie danych osobowych, Odbyte szkolenie dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji,
 • Znajomość Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • Biegła znajomość ustaw i norm dotyczących bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
 • Praktyczne doświadczenie we wdrażaniu i nadzorowaniu dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych,
 • Studia podyplomowe kierunkowe lub certyfikaty i dyplomy (zapewniające uzyskanie kompleksowych umiejętności i wiedzy z zakresu działania IOD),
 • obsługa systemu My.SAP.com w zakresie modułów HR, MM i CO - mile widziane,
 • Doskonała znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • Komunikatywny język angielski.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w Grupie Kapitałowej o stabilnej pozycji na rynku energetycznym,
 • Bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego,
 • Udział w szkoleniach branżowych,
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

 

 

gkpge_kariera_site