Inspektor Nadzoru Mechanicznego Spółka: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Nr ref: GiEK/ECG/04/2018 Miejsce pracy: Oddział Elektrociepłownia Gorzów

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją, odbiorem, przekazaniem do eksploatacji i rozliczeniem zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w zakresie powierzonych obiektów mechanicznych,
 • prowadzenie dokumentów dozorowych urządzeń sprężarkowych (zbiorniki) i dźwigowych będących na wyposażeniu ECG,
 • planowanie i przestrzeganie przewidzianych terminów przeglądów i odbiorów dozorowych urządzeń transportu bliskiego we współpracy z UDT,
 • opracowanie planów remontów, planów inwestycji,
 • udział w komisjach przetargowych oraz opracowanie dokumentów do postępowań przetargowych (SIWZ, projekty umów, itp.),
 • opracowanie zakresów remontów i harmonogramów robót dla wykonawców robót systemem gospodarczym lub zleconym,
 • kontrolowanie i nadzorowanie wykonawstwa robót na obiektach mechanicznych,
 • sporządzanie kalkulacji robót w oparciu o obowiązujące cenniki na prace wykonywane metodą zleconą
 • analizowanie prawidłowości kalkulacji przedkładanych przez obcych wykonawców na poszczególne prace,
 • kontrolowanie i załatwianie spraw związanych z zagospodarowaniem i rozliczaniem materiałów pochodzących z demontaży obiektów mechanicznych,
 • zlecanie ekspertyz, analiz, opracowań technicznych, projektowych itp.,
 • terminowe rozliczanie operacji finansowych w SAP RiL RE; SAP AM i module EOD.

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu energetyka, mechanika i budowa maszyn (specjalność: energetyka, mechanika budowa maszyn)
 • Aktualne świadectwa kwalifikacji E, D w grupie I, II, III. W grupie I co najmniej pkt. 2,10 (w przypadku UTB), w grupie II co najmniej pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,10 (w zakresie 1÷7), a w grupie III co najmniej pkt. 2,4,5,6,7,8,9,10 (w zakresie 2,4÷9)
 • Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (inspektor nadzoru)
 • Umiejętność pracy z dokumentacją techniczną, w tym weryfikacji projektów, instrukcji eksploatacji i dokumentacji formalno-prawnej
 • Wiedza z zakresu obowiązujących przepisów eksploatacji, UDT i p.poż
 • Podstawowa wiedza w zakresie polityki podatkowej oraz operacji finansowo-rozliczeniowych
 • Wiedza w zakresie przepisów o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bhp
 • Znajomość obsługi komputera, w szczególności:
  • MS Word — co najmniej formatowanie tekstu
  • MS Excel — co najmniej korzystanie z formuł i funkcji np. NPV, IRR, funkcji „szukaj wyniku”, agregacji danych w tabeli przestawnej
  • MS Project — co najmniej identyfikacja statusu zadania (np. rozpoczęte, opóźnione) oraz ścieżki krytycznej harmonogramu
  • MS Outlook — co najmniej posługiwanie się modułem „Poczta” i „Kalendarz”
  • MS PowerPoint—co najmniej uzupełnianie prezentacji
  • oprogramowanie CAD – edytowanie rysunków, drukowanie rysunków w rzeczywistej skali (1:1)
 • Uprawnienia kat. B do prowadzenia pojazdów
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej A2

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie w obsłudze programu SAP (RiL; AM; ZKL) oraz EOD i SWPP
 • Odbyte kursy i szkolenia zawodowe

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjny pakiet socjalny
 • Wynagrodzenie do ustalenia w trakcie postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ZUZP

Oferty kandydatów zawierające:

 • CV
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

proszę przesyłać

 • Pocztą tradycyjną na adres: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów, ul. Energetyków 6,66-400 Gorzów Wlkp., Gł. Specjalista ds. HRBP lub
 • E-mailem - przyciskając przycisk APLIKUJ z nazwą stanowiska w tytule maila