Inspektor ds. Urządzeń Pomocniczych Kotła/ docelowo Starszy Inspektor ds. Urządzeń Pomocniczych Kotła Spółka: PGE GiEK - O. ZE Dolna Odra Nr ref: 050/GK i 33/Z/2019 Miejsce pracy: Nowe Czarnowo (pow. gryfiński)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 

 • Dbałość o stan techniczny obiektów, maszyn i urządzeń będących w zakresie działania: młyny węglowe MKM-25, MKM-25/9M75, wentylatory młynowe WPM-87/2,3, rozdzielacze pyłu na młynach węglowych na bloku nr 5, 6, 7, 8, zasuwy remontowe na kanałach gorącego powietrza do WM, kanały gorącego powietrza WM i od WM do MW, dmuchawy powietrza uszczelniającego, podajniki węgla, zasuwy szpilkowe, przewody mieszanki pyłowo – powietrznej, instalacja parogaszenia obiegów młynowych, instalacje chłodzenia układów olejowych wentylatorów i młynów węglowych, instalacja zabezpieczeń przeciwwybuchowych na młynach węglowych
 • Współdziałanie przy opracowywaniu planu finansowego Oddziału poprzez opracowywanie Planu Inwestycji, planów remontowych i eksploatacyjnych
 • Współdziałanie w tworzeniu harmonogramów remontów bieżących, średnich i kapitalnych
 • Zapewnienie prawidłowego stanu technicznego majątku poprzez dokonywanie cyklicznych przeglądów, napraw i modernizacji urządzeń
 • Przygotowanie zakresów prac remontowych, eksploatacyjnych i inwestycyjnych
 • Zapewnienie badań eksperckich i diagnostycznych oraz analiz i ocen dotyczących stanu technicznego posiadanego majątku
 • Kompletowanie i aktualizacja dokumentacji technicznej będącej w zakresie działania
 • Inicjowanie postępowań wyboru wykonawców (procedury zakupowej) oraz udział w pracach komisji przetargowych
 • Sprawowanie nadzoru nad terminową realizacją zadań
 • Kontrolę nakładów na prowadzonych zadaniach
 • Rozliczanie dostaw, robót i usług realizowanych na istniejącym majątku
 • Prowadzenie nadzoru inspektorskiego i inwestorskiego
 • Kontrolowanie i nadzór nad pracami związanymi z usuwaniem awarii
 • Współdziałanie przy likwidacji/zbyciu i rozliczaniu środków trwałych

 

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie w trakcie studiów, preferowany kierunek mechanika lub pokrewny
 • Przy wykształceniu wyższym wymagany 3 letni staż pracy w danej specjalności

przy wykształceniu średnim wymagany 5 letni staż pracy w danej specjalności

 • Świadectwo kwalifikacyjne „D” 2.1, 2.2, 2.6, 2,7, 2,8, 2.10, 3.3, 3.4, 3.10; uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru lub zdobycie uprawnień
 • Obsługa pakietu Office
 • Znajomość układów technologicznych w elektrowni w zakresie kotłów oraz urządzeń pomocniczych kotła
 • Umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji i współpracy z innymi służbami Elektrowni, sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Zdobycie uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie (97-400), przy ul. Węglowej 5.

2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pod adresem e-mail: gieksa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE informują, że w procesie rekrutacji mają prawo przetwarzać zakres Państwa danych określony w Kodeksie Pracy w art. 22¹ tj.: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dane te są przetwarzane przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. ze względu na obowiązek prawny.

Wszelkie dane, które wykraczają poza wskazany powyżej zakres, kandydat przekazuje dobrowolnie, a PGE S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE przetwarzają te dane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody kandydata na przetwarzanie tych danych.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE informuje, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy. Chodzi o dane takie jak: zdjęcie, zainteresowania, numer telefonu, adres mailowy, data i miejsce urodzenia, status rodzinny i inne, które kandydat chce przekazać w swojej ofercie.

gkpge_kariera_site