HR Biznes Partner Spółka: PGE Synergia Sp. z o.o. Nr ref: PGESYNERGIA/05/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Aktywne wspieranie biznesu w zakresie zarządzania pracownikami poprzez współpracę, doradztwo, inicjowanie działań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Ścisła współpraca z biznesem w celu zrozumienia aktualnych potrzeb biznesowych
 • Realizacja polityki zarządzania zasobami ludzkimi
 • Monitorowanie kluczowych wskaźników HR oraz rekomendowanie działań mających na celu osiągnięcie optymalnego poziomu ich realizacji
 • Sporządzanie analiz i raportów na potrzeby biznesu
 • Rekomendowanie oraz wdrażanie rozwiązań prowadzących do optymalnego poziomu realizacji celów biznesowych
 • Realizację procesów HR zgodnie z procedurami obowiązującymi w firmie
 • Projektowanie i realizacja programów rozwojowych dla pracownikó
 • Dbanie o dobry wizerunek Firmy

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: psychologia, socjologia, ZZL, zarządzanie
 • Doświadczenie w budowaniu i realizacji programów rozwojowych dla pracowników i menedżerów
 • Doświadczenie w samodzielnym opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń
 • Doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie
 • Swobodna komunikacja w języku angielskim
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność budowania relacji biznesowych
 • Inicjatywa, energia i entuzjazm w działaniu
 • Wysoka kultura osobista,

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Bogaty pakiet socjalny
 • Udział w szkoleniach branżowych
 • Niezbędne narzędzia pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Synergia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-876), przy ul. Ogrodowej 59A.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Synergia sp. z o.o. pod adresem e-mail: synergia@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

gkpge_kariera_site