Główny Specjalista w Biurze ICT Spółka: Dom Maklerski Nr ref: GKPGE/DM/4/2019 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Wsparcie użytkowników biznesowych w obsłudze użytkowanych systemów IT, w szczególności w zakresie handlu i rozliczeń towarów i instrumentów finansowych.
 • Koordynowanie obsługi serwisowej użytkowanych systemów IT: kontakty serwisowe z użytkownikami, z Service Desk, z wewnętrznym dostawcą usług IT w Grupie Kapitałowej PGE i z zewnętrznymi dostawcami systemów IT w zakresie obsługi zgłoszeń, instalacji wersji, itp.
 • Uczestniczenie w projektach rozwojowych dotyczących systemów IT, m.in.: przygotowywanie i procedowanie dokumentacji związanej z obsługą inicjatyw, koordynowanie analizy wymagań biznesowych, koordynowanie testów biznesowych.
 • Uczestniczenie w pracach zespołów roboczych stałych i projektowych w obszarze IT w Grupie Kapitałowej PGE z ramienia domu maklerskiego.
 • Administrowanie regulacjami IT w domu maklerskim: koordynowanie realizowania postanowień regulaminów, procedur, rekomendacji audytowych, cykliczne przeglądy i aktualizacja regulacji.
 • Administrowanie repozytoriami zasobów IT w tym cykliczne przeglądy i aktualizacja.

Profil kandydata:

 • Wyższe wykształcenie lub w trakcie studiów, preferowane informatyczne.
 • Znajomość zagadnień z zakresu rynku towarów energetycznych, rynków finansowych i systemów IT.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Znajomość angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Samodzielność w realizacji obowiązków, proaktywna postawa, sumienność i zaangażowanie.
 • Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy.
 • Łatwość komunikowania się i umiejętność budowania pozytywnych relacji.
 • Sprawność w pracy wielozadaniowej, o zmiennym priorytecie.

Dodatkowe atuty:

 • Doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków w organizacji z obsługą IT realizowaną w modelu usługowym.
 • Znajomość Visual Basic for Applications, MS .NET, SQL na poziomie umożliwiającym utrzymywanie i tworzenie pomocniczych narzędzi wspierających biznes.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę.
 • Rozwój własny (udział w projektach, transfer wiedzy od zespołu, szkolenia).
 • Pakiet świadczeń (opieka medyczna, program emerytalny, sport).
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka (14 sierpień).

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Dom Maklerski S.A.z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się ze Specjalistą ds. ochrony danych osobowych, powołanym w PGE Dom Maklerski S.A. pod adresem e-mail: daneosobowe.pgedm@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

IIICele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.

Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie.

PGE Dom Maklerski S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE informuje, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy.

Klauzula dotycząca zgody na przyszłe rekrutacje zamieszczona została poniżej

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b) w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c) w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji, w związku z obowiązkiem dowodowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

V. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:

a) przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

b) przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane

gkpge_kariera_site