Główny Specjalista (Kontroler biznesowo-inwestycyjny) Spółka: PGE Energia Odnawialna Nr ref: GKPGE/EO/DE/17/2018 Miejsce pracy: Warszawa

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Współudział w przygotowywaniu budżetu projektów inwestycyjnych.
 • Kontrola budżetu projektu, w tym w szczególności wydatków inwestycyjnych.
 • Prawidłowa kwalifikacja i rejestracja zdarzeń gospodarczych na poszczególne rodzaje kosztów i obiektów kontrolingowych, występowanie o dokonanie przeksięgowań.
 • Monitorowanie stanu przygotowania i realizacji projektów w celu opracowania okresowych raportów, prognoz wielkości rocznych.
 • Raportowanie stanu realizacji projektów wraz z analizą odchyleń rzeczowych i finansowych od planu.
 • Zarządzanie projektem w systemie SAP (moduł MM, IMPS), w tym organizacja architektury projektu w SAP.
 • Analiza efektów zrealizowanych projektów.
 • Współpraca przy przygotowaniu wniosków o programy pomocowe dla realizowanych inwestycji.
 • Administrowanie i/lub archiwizacja dokumentów źródłowych, w tym dokumentów związanych z tworzeniem i monitorowaniem budżetów projektów oraz umowami zawartym w ramach danego projektu.
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki zaangażowanymi w realizację projektu.

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe, preferowane ekonomiczne, finansowe.
 • Co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego oraz minimum 5 lat na stanowiskach związanych z kontrolingiem biznesowym / inwestycyjnym.
 • Znajomość zasad i metod budżetowania, doświadczenie w tworzeniu planów i harmonogramów.
 • Znajomość zasad rachunkowości w zakresie środków trwałych.
 • Znajomość narzędzi informatycznych wspierających prowadzenie analiz oraz umiejętność tworzenia indywidualnych narzędzi informatycznych wspierających analizy.
 • Wysoko rozwinięta umiejętność analizy danych pochodzących z wielu źródeł, umiejętność zastosowania metod statystycznych do analiz.
 • Umiejętność skutecznej komunikacji na różnych szczeblach organizacji.
 • Znajomość zagadnień w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z projektami inwestycyjnymi.
 • Biegła znajomość MS Office.
 • Biegła znajomość systemu SAP.
 • Znajomość zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa branży energetycznej
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Komunikatywność oraz umiejętność opracowywania raportów/zestawień oraz prezentacji.
 • Aktywne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa, samodzielność.
 • Terminowość i rzetelność w pracy.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Bogaty pakiet dodatków socjalnych (poza płacowych)
 • Zatrudnienie w spółce będącej częścią największej krajowej Grupy Kapitałowej sektora energetycznego
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Szansę na udział w realizacji unikalnego projektu

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-876), przy ul. Ogrodowej 59a.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Energia Odnawialna S.A. pod adresem e-mail: eosa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

 

gkpge_kariera_site