Główny Specjalista IT Spółka: PGE Energia Odnawialna Nr ref: GKPGE/EO/BIT/02/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Utrzymanie usług w obszarze IT, w szczególności: zamawianie, odbiór oraz raportowanie
 • Administrowanie uprawnieniami i pojemnością usług IT
 • Zarządzanie sprzętem informatycznym oraz licencjami oprogramowania należącymi do Spółki
 • Udział w opracowywaniu planów strategicznych w zakresie rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyjnych w Spółce
 • Koordynacja wdrażania, doskonalenia i współpracy systemów informatycznych w Spółce, w tym wspomaganie i nadzorowanie procesów wyboru systemów informatycznych
 • Opracowywanie oraz opiniowanie wniosków inwestycyjnych z zakresu informatyki i telekomunikacji
 • Zarządzanie sieciami i urządzeniami LAN / WAN
 • Udział w nadzorowaniu świadczenia usług utrzymania, zarządzania i wsparcia obszaru teleinformatyki w Spółce w zakresie systemów telekomunikacyjnych, administrowania siecią LAN/WAN, urządzeniami i systemami
 • Udział w planowaniu budżetu w zakresie potrzeb telekomunikacji i informatyki oraz nadzór nad jego realizacją
 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych dot. usług i systemów teleinformatycznych w systemach komputerowych Spółki na obiektach kontrolingowych i księgowych
 • Uczestnictwo w działaniach programów bezpieczeństwa Systemów OT i ICT i innych projektów GK PGE

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane informatyczne, związane z inżynierią komputerową lub zarządzaniem
 • Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca swobodną komunikację oraz czytanie dokumentacji technicznej
 • Umiejętności związane z sieciami komputerowymi, znajomość budowy sieci LAN- WAN (w szczególności: modele IP i OSI)
 • Umiejętności związane ze współpracą z Operatorami telekomunikacyjnymi, uzgodnienia serwisowe oraz w sytuacjach awaryjnych, uzgodnienia techniczne i finansowe
 • Umiejętności związane ze sprzętem (serwery, macierze, UPS)
 • Umiejętności związane z wirtualizacją (koncepcja wirtualizacji, VMWare)
 • Umiejętności związane z obsługą serwerowych systemów operacyjnych Windows, Linux
 • Umiejętności związane z używaniem i obsługą narzędzi oraz dokumentacji (zarządzanie plikami, Telnet / SSH, FTP / WWW)
 • Biegła obsługa Windows i Office (w szczególności Excel)
 • Znajomość MS SharePoint i SAP, moduł MM, RE
 • Doświadczenie w administrowaniu aktywami IT
 • Szeroko rozwinięte umiejętności analityczne

 

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie - adekwatne do posiadanego doświadczenia
 • Przyjazną atmosferę w pracy
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-876), przy ul. Ogrodowej 59a.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Energia Odnawialna S.A. pod adresem e-mail: eosa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

 

gkpge_kariera_site