Główny Specjalista ds. budowlano-konstrukcyjnych Spółka: PGE Energia Odnawialna Nr ref: GKPGE/EO/DE/13/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Planowanie, budżetowanie i nadzór nad przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych/modernizacyjnych w ramach powierzonego obszaru.
 • Koordynacja i realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami i prawem.
 • Praca w formule projektowej.
 • Przygotowanie materiałów przetargowych po stronie technicznej i ekonomicznej i współuczestnictwo w postępowaniach przetargowych w zakresie oceny technicznej ofert i wyboru dostawcy.
 • Koordynacja prac prowadzonych przez Wykonawcę związanych z ruchem urządzeń.
 • Terminowa realizacja zadań w ramach prowadzonych programów inwestycyjnych.
 • Odpowiada za przygotowanie zrealizowanych obiektów do odbioru oraz dokumentów do przekazania na majątek firmy.
 • Odpowiada za odbiory rzeczowo-finansowe prac od Wykonawcy oraz uczestniczy w pracach komisji odbiorowych.
 • Uczestniczy w przygotowaniu i nadzorze nad rozruchem, ruchem regulacyjnym oraz ruchem próbnym realizowanych modernizacji/inwestycji.
 • Organizuje lub koordynuje organizację pomiarów odbiorowych i gwarancyjnych.
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki zaangażowanymi w realizację projektu.

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku Budownictwo.
 • Co najmniej 10 lat doświadczenia w pracy w przemyśle (firmy projektowe, produkcyjne, wykonawcze, nadzór inwestorski) oraz minimum 5 lat doświadczenia przy przygotowaniu i/lub realizacji/nadzorze nad realizacją projektów inwestycyjnych.
 • Zarządzanie projektami, umiejętność koordynacji wielu projektów realizowanych równolegle, dodatkowym atutem będzie certyfikat z obszaru PMI, PRINCE2.
 • Wiedza i umiejętności oceny.
 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (w tym w zakresie budowli hydrotechnicznych), uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będą dodatkowym atutem.
 • Znajomość procesów technologicznych i urządzeń w energetyce zawodowej (dodatkowym atutem będzie praktyczna wiedza specjalistyczna w/z funkcjonowania elektrowni szczytowo-pompowych).
 • Biegła znajomość Prawa budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych, Prawa zamówień publicznych, Prawa energetycznego i rozporządzeń wykonawczych i/lub Prawa ochrony środowiska i rozporządzeń wykonawczych, oraz Prawa wodnego i rozporządzeń wykonawczych.
 • Umiejętność opracowania raportów/zestawień, prowadzenia korespondencji, przygotowania umów, redagowania procedur, zasad i instrukcji.
 • Umiejętność identyfikacji potencjalnych zagrożeń i problemów w obszarze bhp oraz ochrony przeciwpożarowej.
 • Znajomość branży energetycznej, w tym procesów technologicznych produkcji energii elektrycznej, wymogów prawnych jakim podlegają urządzenia i instalacje energetyczne oraz technologii stosowanych przy ich remontach, dodatkowym atutem będzie praktyczna znajomość funkcjonowania elektrowni szczytowo-pompowych.
 • Znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2.
 • Komunikatywność oraz umiejętność organizacji i prowadzenia spotkań, nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.
 • Aktywne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa, samodzielność.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Bogaty pakiet dodatków socjalnych (poza płacowych)
 • Zatrudnienie w spółce będącej częścią największej krajowej Grupy Kapitałowej sektora energetycznego
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Szansę na udział w realizacji unikalnego projektu

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-876), przy ul. Ogrodowej 59a.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Energia Odnawialna S.A. pod adresem e-mail: eosa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

 

gkpge_kariera_site