Elektromonter sieciowy Spółka: PGE Dystrybucja - O. Skarżysko-Kamienna Nr ref: PGED/OSK/17/2018 Miejsce pracy: Kielce

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie m. in.:

 • budowa i eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych SN 6÷30 kV ,
 • budowa i eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych nN 0,4 kV,
 • budowa i eksploatacja napowietrznych i wewnętrznych stacji transformatorowych 6÷30 / 0,4 kV ,
 • naprawa uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 0,4÷30kV,
 • wycinka drzew i gałęzi przy urządzeniach elektroenergetycznych nN i SN,
 • pomiary aparatury, urządzeń I instalacji o napięciu znamionowym 6÷30 kV.

Profil kandydata:

 • wykształcenie średnie techniczne o kierunku elektroenergetyka lub pokrewnym,
 • podstawowa wiedza w zakresie budowy, prac eksploatacyjnych i naprawczych na liniach, stacjach i urządzeniach energetycznych,
 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji I sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji,
 • praktyczna znajomość technologii prac związanych z budowaniem oraz wykonywaniem pracy eksploatacyjnychna urządzeniach nN I SN,
 • umiejętność sporządzania dokumentacji technicznej z zakresu czynności realizowanych na stanowisku elektromonter sieciowy,
 • mile widziane uprawnienia do pracy w technologii PPN,
 • prawo jazdy kat. B.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • szkolenie umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzenie wiedzy,
 • ciekawą, ambitną I odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

 

 

gkpge_kariera_site