Ekspert w Wydziale Zarządzania Strategicznego Spółka: PGE SA Nr ref: DS/6/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Współudział w opracowywaniu i aktualizacji strategii Grupy Kapitałowej PGE
 • Nadzorowanie realizacji strategii Grupy Kapitałowej PGE
 • Opracowywanie i ocena uzasadnień biznesowych dla inicjatyw i projektów strategicznych
 • Opracowywanie analiz, raportów i rekomendacji w zakresie strategicznych wyzwań dla Grupy Kapitałowej PGE
 • Projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie narzędzi usprawniających proces zarządzania strategicznego
 • Samodzielne prowadzenie interdyscyplinarnych projektów optymalizacyjnych, analitycznych i rozwojowych

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania
 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym minimum 3 lata w sektorze energetycznym
 • Minimum 2 lata doświadczenia w realizacji projektów z zakresu zarządzania organizacją, efektywności operacyjnej i/lub projektów inwestycyjnych
 • Znajomość procesów i zasad funkcjonowania rynków energii elektrycznej
 • Znajomość przynajmniej jednej z metodyk zarządzania projektami: PMI, Prince2, Agile PM, mile widziane posiadanie certyfikatów
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne oraz znajomość technik, narzędzi i zasad analiz ekonomiczno-finansowych
 • Zdolność pozyskiwania, przetwarzania i analizy danych oraz wnioskowania i syntetycznej prezentacji wyników
 • Samodzielność, zaangażowanie i dociekliwość
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego
 • Zaawansowana znajomość narzędzi pakietu MS Office
 • Znajomość VBA i IBM Cognos będzie atutem

 

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Wsparcie w realizacji własnych pomysłów i inicjatyw
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w ambitnym zespole
 • Szerokie możliwości rozwoju kompetencji i poszerzania wiedzy w wielu obszarach biznesu

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

 

 

gkpge_kariera_site