Ekspert – HR Business Partner Spółka: PGE EJ1 Nr ref: BZKL/02/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Wsparcie pracowników poprzez doradztwo w zakresie HR, w szczególności prawa pracy
 • Aktualizacja i opracowywanie regulaminów, procedur, instrukcji oraz rozwiązań HR
 • Analiza potrzeb biznesowych i proponowanie adekwatnych rozwiązań HR
 • Współtworzenie i udział w projektach HR (np. ocen pracowniczych, wartościowania stanowisk)
 • Wdrażanie narzędzi, procesów i rozwiązań HR
 • Koordynowanie i prowadzenie projektów z zakresu rekrutacji, on-boardingu, szkoleń oraz budowania zaangażowania pracowników
 • Koordynowanie procesu ocen pracowniczych
 • Opracowywanie planów rozwoju dla pracowników
 • Monitorowanie i raportowanie wskaźników HR
 • Weryfikowanie poprawności dokumentów pracowniczych
 • Proponowanie nowych rozwiązań usprawniających pracę w obszarze HR

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze HR, w tym co najmniej rok w obszarze administracji personalnej
 • Bardzo dobra znajomości prawa pracy
 • Doświadczenie w realizacji zadań z obszarów rekrutacji, prowadzenia szkoleń, wdrażaniu programów rozwojowych dla pracowników
 • Znajomość procesów HR (pełen cykl)
 • Rozumienie procesów HR i umiejętność ich wdrażania w praktykę
 • Umiejętność pracy z liczbami, prowadzenia analiz i zestawień HR, wyciągania wniosków i proponowania zmian
 • Rozwinięte umiejętności organizacji pracy, umiejętności interpersonalne i łatwość budowania relacji z innymi
 • Umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację (min. B1/B2)
 • Znajomość programu SAP oraz MS Office

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Szansę na udział w unikalnym projekcie inwestycyjnym
 • Benefity pozapłacowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE EJ 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-542), przy ul. Mokotowskiej 49.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE EJ 1 sp. z o.o. pod adresem e-mail: iod.pgeej1@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa, podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane, a także mogą być udostępniane wybranym spółkom GK PGE zaangażowanym w proces rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

gkpge_kariera_site